همبستگی خطواره‌های حاصل از داده‌های مغناطیسی و زمین‌لرزه‌ها در شمال غرب مکران
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1پژوهشگاه بین المللی مهندسی زلزله و زلزله شانسی ایران تهران
2عصو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
4کارشناس سازمان زمین شناسی
چکیده
منطقه مکران وسیع‌ترین گوه برافزایشی در جهان است که در اثر فرورانش صفحه اقیانوسی عربی به زیر پوسته قاره‌ای ایران شکل گرفته و امروزه نیز فعال است. هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین فرایندهای دگرشکلی مانند زلزله‌ها و ساختارهای زیرزمینی پنهان، مانند خطواره گسلی در قسمت شمال غربی مکران بود. برای استخراج ساختارهای زیرسطحی منطقه از داده‌های ژئومغناطیسی هوابرد 5/7کیلومتر استفاده شد. با اعمال فیلترهای گوناگونی مانند برگردان به قطب، فیلتر مشتق قائم و تیلت و نقشه شدت میدان مغناطیسی کل، روی داده‌های مغناطیسی هوابرد، روند ساختارها در منطفه شناسایی و بررسی شد. کاتالوگ زلزله‌های ده سال اخیر از سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران استخراج شد. تفسیر داده‌ها توسط نرم‌افزارGeoSoft Oasis Montaj 6.4.2 صورت گرفت. ساختارهای زیرسطحی و زلزله‌ها انطباق معنی‌دار تعداد زیادی از زلزله‌های رخ‌داده در منطقه با خطواره‌ای با روند شمال شرق- جنوب غرب را نشان داد، این خطواره به‌عنوان یک ساختار زیرسطحی فعال معرفی شد.
کلیدواژه ها
 
Title
Correlation between Lineament's derived from magnetic data and earthquakes in Northwest Makran
Authors
neda najafi, Abdolreza Partabiian, Hassan kheyrollahi
Abstract
The study area is located in the south of Iran in the vicinity of the world largest Makran Accenary Wedge. In this study we investigated the coloration between the the airborne geomagnetic (7.5 km) derived lineament and the seismicity of the region close to Bashagard. To utilize the gem agnatic data a processing of it has been considered. Among the processing the Filtering such as turning to pole, vertical derivation and tilt filters and total magnetic field intensity map has been applied. The trend of the structure's are being identified in the study area. Further the seismicity of the region has been extracted from the bulletin of seismology belong to the institute of geophysics, University of Tehran. For the geomagnetic analysis we used the GeoSoft Oasis Montaj 6.4.2 Software. The achieved result is very promising and there a very goo's correlation between the magnetic lineament location and the occurred seismicity.
Keywords
Makran, Geomagnetic method, Structure identification, Fault lineaments, Earthquake, Geosoft Oasis Montaj