نویسنده = حسین حسنی
تعداد مقالات: 3

1 PSDM simulation in seismic survey design
صادق صفارزاده حسینی*؛ عبدالرحیم جواهریان؛ حسین حسنی؛ مریم صدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (813.2 K)

2 کاربرد فرایند گوسی در شناسایی گسل
مریم نوری؛ حسین حسنی*؛ عبدالرحیم جواهریان؛ حمیدرضا امین داور؛ سیاوش ترابی؛ سیدعلی معلمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

3 تعیین نوع منافذ با استفاده از مدل‌سازی فیزیک سنگی در یکی از مخازن کربناته ایران
مریم السادات میرکمالی*؛ عبدالرحیم جواهریان؛ حسین حسنی؛ محمدرضا صابری؛ سجاد ذبیحی
مشاهده مقاله