نویسنده = محب الحجه، علیرضا هواشناسی
تعداد مقالات: 8

1 مقایسه نتایج داده گواری به روش 3D-Var در مقیاس همرفتی با استفاده از مدل WRF و HARMONIE در منطقه غربی ایران
ابوالفضل نیستانی*؛ قادر، سرمد هواشناسی؛ محب الحجه، علیرضا هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.07 MB)

2 تاثیر استفاده از داده های شرایط اولیه و مرزی مختلف بر دقت پیش بینی های سطحی با تفکیک بالا با استفاده از مدل WRF در منطقه غرب ایران
ابوالفضل نیستانی*؛ قادر، سرمد هواشناسی؛ محب الحجه، علیرضا هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.11 MB)

3 اثر گرمایش زمین بر مسیرتوفان مدیترانه در فصل زمستان
شاهین عالم زاده؛ احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی*؛ محب الحجه، علیرضا هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (961.73 K)

4 تغییرات اقلیمیِ گردشِ موسِمیِ تابستانۀ جنوب‌غرب آسیا در وردسپهر زِبَرین
شاهین عالم زاده؛ احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی*؛ محب الحجه، علیرضا هواشناسی؛ محمدعلی نصراصفهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (975.91 K)

5 مطالعه عددی تأثیر هسته یخی بر بارش ابر فازآمیخته همرفتی: مطالعه موردی
سمانه اشرفی؛ علیزاده چوبری، امید هواشناسی*؛ محب الحجه، علیرضا هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (992.3 K)

6 بررسی اثرات نوسان شبه‌دوسالانه (QBO) بر تاوه قطبی روی پوشن‌سپهر پایینی و میانی
میررکنی، سید مجید هواشناسی*؛ محب الحجه، علیرضا هواشناسی؛ زینب سیفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (974.13 K)

7 تعیین اثر گرمایش بادررو در پارامترسازی امواج گرانی-لختی حاصل از همرفت
مه‌نوش حقیقت نسب*؛ محب الحجه، علیرضا هواشناسی؛ میرزائی، محمد هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.3 MB)

8 تأثیر NAO بر ارتباط بین مسیرهای توفان اطلس و مدیترانه
آمنه ملاشریفی*؛ محب الحجه، علیرضا هواشناسی؛ احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.1 MB)