نویسنده = ریاحی ، محمد علی لرزه
تعداد مقالات: 9

1 تخمین پارامترهای ناهمسانگردی سنگ مخزن با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری درون‌چاهی
علی مرادزاده پتانسیل*؛ مهتاب رشیدی فرد؛ ریاحی ، محمد علی لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)

2 شناسایی تله های چینه ای سازند آسماری با استفاده از نشانگرهای لرزه ای
علی اصغر بهمنی؛ رامین نیک روز*؛ ریاحی ، محمد علی لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.48 MB)

3 وارون‌سازی پیش از برانبارش جهت تخمین پارامترهای ژئومکانیکی در یکی از میادین نفتی خلیج‌ فارس
سینا کاظمی کامیاب*؛ ریاحی ، محمد علی لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.27 MB)

4 بررسی ساختار نزدیک سطح بین ایستگاه طبس- بصیران در منطقه خراسان جنوبی با استفاده از همبستگی نوفه لرزهای‌ محیطی
بتول صادقی*؛ رامین نیک روز؛ ریاحی ، محمد علی لرزه؛ تقی شیرزاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

5 بررسی نشانگرهای لرزه‌ای مناسب به منظور برجسته‌سازی ریزگسل‌های لرزه‌ای
پوریا محمدخانی*؛ ریاحی ، محمد علی لرزه؛ حمیدرضا انصاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.2 MB)

6 شناسایی گسل در مسیر تونل قطار شهری با استفاده از روش‌‌های الکتریکی
امید حدادی*؛ محمدکاظم حفیظی الکتریک؛ ریاحی ، محمد علی لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.13 MB)

7 تصویرسازی مخزن هیدروکربنی با استفاده از روش آنالیز طیفی لحظه ای
محسن غریب فیش خانی؛ ریاحی ، محمد علی لرزه*؛ سعید ساجدی
مشاهده مقاله

8 شناسایی نفت‌گیرهای (تله‌های) چینه‌ای با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای شباهت
علی اصغر بهمنی*؛ رامین نیک روز؛ ریاحی ، محمد علی لرزه؛ مهدی حسینی فر؛ شکرلله مالگرد
مشاهده مقاله

9 Investigating geologic of salt dome in SW Zagros using seismic method
مهران رحیمی؛ ریاحی ، محمد علی لرزه*
مشاهده مقاله