نویسنده = محمدجواد کلائی
تعداد مقالات: 3

1 بررسی تأثیر طوفان‌ مغناطیسی ژانویه سال 2012 بر نیتروژن اکسیدهای فرد و ازون پوشن‌سپهری در نیمکره شمالی و جنوبی
نسیم فرزانگان*؛ محمدجواد کلائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (546.87 K)

2 مطالعه رخدادهای آذرخشی مرتبط با توفان های تندری رخ داده در 24 فروردین 98 در منطقه خلیج فارس
امیر کیوان لشکری؛ محمدجواد کلائی*؛ قرایلو، مریم هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (419.5 K)

3 Driven of the properties of the quasi- perpendicular fast forward shock: on the 7 June 2014
محمدجواد کلائی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (322.45 K)