نویسنده = مرتضی فتاحی
تعداد مقالات: 5

1 2017 Ezgeleh Earthquake Luminous
مهدی ترابی*؛ لطیف سید محمدی امام؛ محبوبه شجاعی سعدی؛ مرتضی فتاحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (629.26 K)

2 سن یابی به روش لومینسانس نمونه های برداشت شده از ترانشه کن در عرض گسل شمال تهران
مرتضی فتاحی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1 MB)

3 تعیین سنِ نمونۀ گسل رفسنجان، با استفاده از دو برنامه آر و آنالیست به روش لومینسانس نوری
مرتضی فتاحی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (832.76 K)

4 Landslides as paleoseismic indicators along the North Tehran Fault (North of Iran)
مهدی ترابی*؛ محبوبه شجاعی سعدی؛ مرتضی فتاحی؛ محمد رضا قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (375.26 K)

5 لومینسانس تحریک شده با نور-پتانسیل ها و کاربردها
مرتضی فتاحی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (709.22 K)