نویسنده = متقی، خلیل زلزله
تعداد مقالات: 10

1 مطالعه ساختار عمیق منطقه برخوردی زاگرس
متقی، خلیل زلزله*؛ شعبانیان ، اسماعیل زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (520.43 K)

2 ناهمسانگردی لرزه‌ای گوشته بالایی در غرب ایران
امیر صادقی باقرآبادی*؛ ثبوتی، فرهاد زلزله؛ عبدالرضا قدس؛ متقی، خلیل زلزله؛ طالبیان، مرتضی زلزله؛ لینگ چن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (632.79 K)

3 توموگرافی سرعت موج Pg در شمال‌غرب ایران
مهدی ماهری پیرو*؛ عبدالرضا قدس؛ استفانی دانر؛ مریم اکبرزاده اقدم؛ ثبوتی، فرهاد زلزله؛ متقی، خلیل زلزله؛ طالبیان، مرتضی زلزله؛ لینگ چن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

4 لرزه خیزی کمان لرستان در کمربند ساده چین خورده زاگرس
محمدرضا جمال ریحانی*؛ عبدالرضا قدس؛ متقی، خلیل زلزله؛ شعبانیان ، اسماعیل زلزله؛ مرتضی طالبیان؛ لینگ چن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (651.84 K)

5 برگردان سرعت گروه امواج ریلی به ساختار سرعت موج برشی برای منطقه شمال غرب ایران
رضا داودیان*؛ متقی، خلیل زلزله؛ ثبوتی، فرهاد زلزله؛ رحیمی، حبیب زلزله؛ عبدالرضا قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (613.52 K)

6 توموگرافی ضریب کیفیت در ناحیه شمال غرب ایران
سلمان اندایشگر*؛ متقی، خلیل زلزله؛ مهناز رضاییان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

7 مطالعه مرزهای ناپیوستگی پوسته با استفاده از فاز انعکاسی PpPp
علی مهردار*؛ متقی، خلیل زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (457.17 K)

8 مطالعه ساختار سرعتی لیتوسفر البرز‌غربی با استفاده از توموگرافی دورلرز
سیده طاهره موسوی زاده*؛ متقی، خلیل زلزله؛ شعبانیان ، اسماعیل زلزله؛ عبدالرضا قدس؛ ثبوتی، فرهاد زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.49 MB)

9 Tethyan subducted slab and seismic anisotropy in the upper mantle beneath the north Zagros collision using S teleseismic tomography
محسن رحمانی*؛ متقی، خلیل زلزله؛ عبدالرضا قدس؛ ثبوتی، فرهاد زلزله؛ طالبیان، مرتضی زلزله؛ لینگ چن؛ وو یاشنگ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.27 MB)

10 مطالعه‌ ساختارهای عمیق در زیر فلات ایران با استفاده از برگردان همزمان تابع انتقال گیرنده و منحنی پاشش امواج سطحی
مجتبی ناموران*؛ تاتار، محمد زلزله؛ متقی، خلیل زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)