نویسنده = سید ناصر هاشمی
تعداد مقالات: 3

1 بررسی تغییرات عمقی پارامترهای لرزه خیزی در ناحیه زاگرس
سید ناصر هاشمی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (770.82 K)

2 بررسی تغییرات نرخ لرزه خیزی در پهنه های مختلف لرزه زمین ساختی ایران
سید ناصر هاشمی*؛ پرستو جمشیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (432.43 K)

3 تحلیل مکانی لرزه خیزی در ناحیه زاگرس با استفاده از مدل سازی واریوگرام
سید ناصر هاشمی*؛ فهیمه کولیوند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (384.03 K)