نویسنده = علی اصغر عنایتی
تعداد مقالات: 1

1 ترکیب روش برانبارش سطح پراش مشترک با روش معکوس‌سازی توموگرافی موج عمود در نقطه فرود
فاطمه پورکمر*؛ هاشم شاهسونی؛ علی اصغر عنایتی
مشاهده مقاله