کلیدواژه ها = پیش نشانگری زلزله
تعداد مقالات: 1

1 تغییرات ناهمسانگردی لرزه ای به عنوان پیش نشانگر زلزله 4 شهریور 1397 تازه آباد کرمانشاه
طیبه نوریان*؛ ریاحی ، محمد علی لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (393.44 K)