کلیدواژه ها = Gravity
تعداد مقالات: 11

1 بررسی ساختارهای عمیق سرعت موج برشی و چگالی و برآورد تغییرات عمق موهو در منطقه مکران
سمیه عبدالهی*؛ ابراهیم زاده اردستانی، وحید گرانی؛ شمالی، ظاهرحسین زلزله؛ هرمان زین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.71 MB)

2 شناسایی ساختارهای تاقدیس و ناودیسی با استفاده از گرانی‌سنجی زمینی، جنوب شهر مهربان
سعید مجرد*؛ علی نجاتی کلاته
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)

3 2-D inversion of gravity data including depth weighting and compactness constraints: a case study on the data set of the manganese mine of Safo
رامین ورفی‌نژاد*؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (286.49 K)

4 مدلسازی همبستگی متقابل داده های گراویمتری معدن شواز، یزد، ایران
ایمان احمدی*؛ احمد قربانی؛ عبدالحمید انصاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.4 MB)

5 مدل سازی تئوری توابع ادمیتنس و کوهرنس لیتوسفر
سمیرا قلعه نویی*؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (422.89 K)

6 تعیین ضخامت الاستیک لیتوسفر با استفاده از داده های گرانی سنجی مطالعه موردی: منطقه ای شامل بلوک های گلپایگان، قم و آران
سمیرا قلعه نویی*؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (498.63 K)

7 Imaging deep structures of Makran subduction zone by 3D joint inversion of gravity data and Rayleigh wave group velocities
سمیه عبدالهی*؛ هرمان زین؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ ظاهرحسین شمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (649.53 K)

8 Crustal and upper mantle structures of SE Iran by combined surface wave velocity analysis and gravity modeling
سمیه عبدالهی*؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ هرمان زین؛ ظاهرحسین شمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (544.26 K)

9 وارون سازی توامان سه‏ بعدی داده های گرانی و مغناطیس با استفاده از قید گرامیان و پایدارکننده نُرم یک
مصطفی قارلقی*؛ سعید وطن خواه؛ شوانگ لی یو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (334.17 K)

10 A generalized framework for Lp-norm joint inversion of gravity and magnetic data
سعید وطن خواه*؛ شوانگ لیو؛ رزماری انه رنات؛ شیانگ یان هو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (261.03 K)

11 Bouguer and terrain corrections in one step through forward modeling in Python
منصوره خالقی یله گنبدی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (312.92 K)