تعداد مقالات: 317

51 مقایسه وارون سازی تصادفی داده های لرزه ای بازتابی در شرایط پایا و ناپایا
حمید ثابتی*؛ فرامرز دولتی ارده جانی؛ آمیلکار سوارس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1026 K)

52 مقایسه و کاربرد روش‌های تحلیل طیفی سنجنده استر در تشخیص رخداد کانه‌زایی سطحی-دیرزاد منطقه‌دچان
زهرا تقی زاده*؛ سید رضا مهرنیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (7602 K)

53 ساختار سرعتی در تهران با استفاده از توموگرافی موج p
مهسا افرا*؛ مجتبی نقوی؛ تقی شیرزاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (942 K)

54 Full Envelope Inversion of Surface-NMR Data for Retrieval of Hydro-geophysical Characterization
رضا قناتی ژئوالکتریک*؛ محمدکاظم حفیظی الکتریک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (945 K)

55 تقسیم بندی نوع زمین با استفاده از لرزه نگاری درون‌چاهی در تهران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1419 K)

56 برآورد نوع و مقدار بارش با استفاده از تکنیک های سنجش از دور
جوانمرد، سهیلا هواشناسی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1766 K)

57 مطالعه عددی تأثیر هسته یخی بر بارش ابر فازآمیخته همرفتی: مطالعه موردی
سمانه اشرفی؛ علیزاده چوبری، امید هواشناسی*؛ محب الحجه، علیرضا هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (992 K)

58 تخمین پارامترهای ناهمسانگردی سنگ مخزن با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری درون‌چاهی
علی مرادزاده پتانسیل*؛ مهتاب رشیدی فرد؛ ریاحی ، محمد علی لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1049 K)

59 پیشبینی عددی کاهش دید افقی در منطقه تهران: مطالعه موردی
پریسا جابری*؛ ثابت قدم، سیده سمانه هواشناسی؛ قادر، سرمد هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1063 K)

60 لرزه‌زمین‌ساخت گسله‌ی شاهرود و پهنه‌ی انتقال میان گسله‌های رودبار و شاهرود
میرعلی حسن زاده*؛ عبدالرضا قدس؛ اسماعیل شبانیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1134 K)

61 تعیین لبه داده‌های میدان پتانسیل با روش‌های بهنجار شده
محمد علیپورنصر*؛ اسکویی، بهروز مغناطیس؛ محمد حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2045 K)

62 اکتشاف زون سولفور و کربنات مس با روش قطبش الکتریکی (IP) و مقاومت ویژه
بلال شیرین پور*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1161 K)

63 ارزیابی مدل عددی WRF در پیش‌بینی بارش به کمک سنجنده TRMM
میررکنی، سید مجید هواشناسی*؛ سعید عیسی خانی قدیم؛ زهره اسماعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (809 K)

64 بررسی اثرات نوسان شبه‌دوسالانه (QBO) بر تاوه قطبی روی پوشن‌سپهر پایینی و میانی
میررکنی، سید مجید هواشناسی*؛ محب الحجه، علیرضا هواشناسی؛ زینب سیفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (974 K)

65 بررسی بارش‌های سرد در اثنای جفت‌شدگی سامانه‎های مدیترانه‌ای و سودانی
میررکنی، سید مجید هواشناسی*؛ رضا لقائی زاده؛ محمد ثابت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (761 K)

66 برآورد شتابنگاشت مولفه پیچشی در شهر تهران
مالک صافی زاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1054 K)

67 لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت زاگرس بر اساس زمین لرزه های محلی
قایمقامیان، محمدرضا زلزله*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1257 K)

68 مدل چشمه زمینلرزه 1396 سرپل- ذهاب و اثر آن بر پراکندگی خسارات ساختمانی
علیرضا اباذری*؛ رامین نیک روز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (930 K)

69 تعیین پارامتر تضعیف امواج برشی در جنوب ایران
هادی عباسی*؛ رضا حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (715 K)

70 شکل گیری گسلش عادی در پهنه فرورانش مکران
احمد ادیب*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1023 K)

71 ژئوتکنیک لرزه ای و رفتار دینامیکی خاک در بافت تاریخی شهر یزد
احمد ادیب*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1057 K)

72 تعیین سریع بزرگی زمین‌لرزه در شبکه لرزه نگاری دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمحمدصادق جعفری*؛ صادقی، حسین زلزله؛ سید کیوان حسینی زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1419 K)

73 برآورد تابش خورشیدی کل با استفاده از دو روش وایازی و شبکه عصبی مصنوعی در منطقه مشهد
سارا بامهر*؛ ثابت قدم، سیده سمانه هواشناسی؛ ایران نژاد، پرویز هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (897 K)

74 تحلیل مغناطیسی ساختار گسل معکوس اصلی زاگرس در شرق حاجی‌آباد
شکوفه شهابی؛ محمد حامدپور دارابی*؛ مهدی مسعودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (646 K)

75 بررسی مهاجرت انرژی فعالیت های لرزه ای در محدوده استان اصفهان
علیرضا اباذری*؛ رامین نیک روز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (767 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه