خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ٨٢٠٩٣٠7 (واحد آموزش انجمن ژئوفیزیک ایران) تماس، یا به سایت انجمن به آدرس www.nigs.ir  مراجعه فرمایید.

Refresh Code