سمینار
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه قیمت نام متقاضی لوگو
غرفهای کنفرانس
غرفه درجه 1 غرفه درجه A 12 90,000,000 ریال
A: 2500 Euro
غرفه در جه 2 غرفه درجه B 6 50,000,000 ریال
B: 1500 Euro