# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1085-NIGS 2017 Ezgeleh Earthquake Luminous مهدی ترابی، لطیف سید محمدی امام، محبوبه شجاعی سعدی، ، مرتضی فتاحی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1311-NIGS Additive versus multiplicative regularization with Sobolev space norm stabilizer: application to FWI کمال آقازاده، امینی، نوید لرزه، سعید ایزدیان، امیر اثنی عشری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
3 1161-NIGS A new tectonic map of the Iranian plateau based on aeromagnetic identification of magmatic arcs and ophiolite belts. وحید تکنیک مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
4 1134-NIGS Application of Geophysical Strata Rating (GSR) in carbonate reservoir characterization محمدعلی فرجی، علی کدخدایی، حسین رحیم پور بناب، کمال آقازاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
5 1386-NIGS Applications of the Magnetic and Electromagnetic methods in Geophysical Explorations: some recent case studies اسکویی، بهروز مغناطیس مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
6 1384-NIGS A Review on Indirect Measurement of Heat Flow from Integrated Geophysical Modeling: Insights into Petroleum E&P and Geothermal Resource Exploration سید هانی متولی عنبران گرانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
7 1117-NIGS Correlation between Coulomb stress change and Aftershocks Distribution in Sarpol-e-Zahab Earthquake بهنام ملکی آسایش، ، ندا نجفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
8 1160-NIGS Crustal structure of the Iranian Plateau based on 2D interpretation of gravity, aeromagnetic, and seismic data وحید تکنیک مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
9 1356-NIGS Determination of fundamental vibration period from microtremor and down-0hole methods (case study: Qazvin) مژده آزادی، اصغر آزادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
10 1296-NIGS Developing new tool for soil salinity assessment in semi-arid areas Mohammad Farzamian مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
11 1080-NIGS Estimating Effective Moveout Parameters and Traveltime Model in an Orthorhombic Media مهتاب رشیدی فرد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
12 1197-NIGS Estimation of the frequency-dependent shear wave Quality Factor from acceleration spectra of the Kahak-Qom earthquake 2007 سامان امیری، میثم خیری ملومه، کامران سپانلو مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
13 1067-NIGS FORECASTING OF LARGE PEAK GROUND ACCELERATION USING COACTIVE ANFIS and SVM NEURAL NETWORK محمدباقر نصرالله نژاد، علی نصراله نژاد، مصطفی علا مه زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
14 1093-NIGS Full Envelope Inversion of Surface-NMR Data for Retrieval of Hydro-geophysical Characterization رضا قناتی ژئوالکتریک، محمدکاظم حفیظی الکتریک مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
15 1385-NIGS Hydrocarbon Exploration Using High Resolution Local Passive Seismic Tomography; An application to the Dehdasht region, south-west Iran شمالی، ظاهرحسین زلزله مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
16 1353-NIGS Implementation of a regional velocity model in Seiscomp3 System for Iran ابوالفضل کمیزی، شاهرخ پوربیرانوند، سعید سلطانی مقدم مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
17 1380-NIGS Integrated rock physics test and modelling to detect fluid changes in a carbonate reservoir: A case study from an Iranian oil field جواد شریفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
18 1270-NIGS Landslides as paleoseismic indicators along the North Tehran Fault (North of Iran) مهدی ترابی، محبوبه شجاعی سعدی، مرتضی فتاحی، محمد رضا قاسمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
19 1140-NIGS Modeling of Crust in west of Iran by using Ps converted waves محدثه السادات خاتمی، فتانه تقی زاده فرهمند، نرگس افسری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
20 1181-NIGS PP+SP=SS حسین جدیری اکبری فام، نوید شادمنامن مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
21 1133-NIGS PSDM simulation in seismic survey design صادق صفارزاده حسینی، عبدالرحیم جواهریان، حسین حسنی، مریم صدری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
22 1125-NIGS Second-Order TTI Visco-acoustic Wave Equation and Associated NPML Boundary Conditions in Time Domain حسین بیرامی، پیمان پورمقدم، ناصر کشاورز فرج خواه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
23 1382-NIGS Seismic Pattern Recognition: Automation of Processing and Interpretation حسین هاشمی شاهدانی لرزه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
24 1182-NIGS Shear-wave structure of southern Sweden from precise phase-velocity measurements of ambient-noise data حمزه صادقی سرخنی، Olafur Gudmundsson، Ka Lok Li مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
25 1335-NIGS Tethyan subducted slab and seismic anisotropy in the upper mantle beneath the north Zagros collision using S teleseismic tomography محسن رحمانی، متقی، خلیل زلزله، عبدالرضا قدس، ثبوتی، فرهاد زلزله، طالبیان، مرتضی زلزله، لینگ چن، وو یاشنگ مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
26 1167-NIGS The effect of fluid pressure on the pore volume compressibility of carbonate reservoir samples using hydrostatic pressure فریبرز طالبی، آقای فرنوش حاجی زاده، جعفر ولی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
27 1381-NIGS The reservoir scale gas distribution and its accurate seismic response فلاحت، رضا لرزه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
28 1392-NIGS Thermal Infrared Anomalies identification as a Precursor Earthquake in Iran تقوی، فرحناز هواشناسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
29 1372-NIGS The study of the cities of iran inrelation to seismology and ‎distance to fault جلال الدین شیبانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
30 1266-NIGS اثرات رعدوبرق بر پریشیدگی‌های یون‌سپهری منطقه تهران شیرین زندیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
31 1186-NIGS اثر بسامد موج الکترومغناطیسی و دما بر گذردهی دی‌الکتریکی آب فرزاد شیرزادی تبار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
32 1074-NIGS اثر گرمایش زمین بر مسیرتوفان مدیترانه در فصل زمستان شاهین عالم زاده، احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی، محب الحجه، علیرضا هواشناسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
33 1226-NIGS ارائه روشی جهت تخمین ضرایب الاستیک سه بعدی سنگ با تصاویر دو بعدی صادق کریم پولی، پژمان طهماسبی، Erik Saenger مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
34 1107-NIGS ارزیابی برآوردهای بارش GPM بر روی منطقه شمال‌غرب ایران احسان تقی زاده، احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
35 1150-NIGS ارزیابی روش های خوشه بندی MRGC,AHC در تعیین رخساره های رسوبی سعید کشاورز، احمد ادیب مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
36 1036-NIGS ارزیابی شبیه‌سازی‌ محور خطر احتمالاتی سونامی برای ساحل جنوب‌شرق ایران امین رشیدی، شمالی، ظاهرحسین زلزله، مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
37 1375-NIGS ارزیابی عملکرد سناریوهای کاهش نشر آلاینده‌های بخش ترافیکی در کلانشهر تهران در دوره‌های مختلف زمانی امیر محمدیها، ملکوتی، حسین هواشناسی، وحید اصفهانیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
38 1103-NIGS (R1) ارزیابی مدل عددی WRF در پیش‌بینی بارش به کمک سنجنده TRMM میررکنی، سید مجید هواشناسی، سعید عیسی خانی قدیم، زهره اسماعیلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
39 1354-NIGS استفاده از ماشین بردار پشتیبان بر پایه تابع شعاعی برای تخمین نفوذپذیری سنگ مخزن مجید باقری، هادی رضایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
40 1367-NIGS استفاده از مدلسازی پیشرو در تخمین عمق کوری میدان های ژئوترمال سینا شیرانی، علی نجاتی کلاته، محمد محمدزاده مقدم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
41 1185-NIGS استفاده از مشتق مرتبه کسری در تفسیر داده‌های مغناطیسی فرزاد شیرزادی تبار، جمال سیاه کمری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
42 1262-NIGS آشکارسازی تأسیسات زیرسطحی با پردازش دوبعدی و نمایش سه بعدی داده های رادار نفوذی به زمین کیوان قمری، مهدی محمدی ویژه، کامران قمری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
43 1061-NIGS افزایش تفکیک‌پذیری داده لرزه‌ای با استفاده از نیلی‌سازی طیفی معصومه لطفی، عبدالرحیم جواهریان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
44 1290-NIGS اکتشاف آب زیرزمینی در کارست نورآباد، لرستان، با استفاده از توموگرافی ژئوالکتریک زهره استادهاشمی، لیلا میرزایی، فرشاد علیجانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
45 1194-NIGS اکتشافات ژئوالکتریکی در آهک های کارستی محدوده غار زرین آباد، خرم آباد سارینا اکبری، رمضی، حمید رضا لرزه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
46 1210-NIGS اکتشاف رگه های باریتی طلادار با روشهای IP و RS نسیم فراهانی، محمود میرزائی پتانسیل، شهریار جوادی پور، علی اکیر مرادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
47 1102-NIGS اکتشاف زون سولفور و کربنات مس با روش قطبش الکتریکی (IP) و مقاومت ویژه بلال شیرین پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
48 1334-NIGS اکتشاف مس در شکستگی‌ها و گسل‌های حوالی طرود محسن خدابخشی، محمدکاظم حفیظی الکتریک مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
49 1291-NIGS اکتشاف مس منطقه عباس آباد با مغناطیس سنجی، قطبش القایی و مقاومت ویژه الکتریکی مصطفی قربانی، محمد حسن اصغری، محمود میرزایی، شهریار جوادی پور، علی اکیر مرادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
50 1219-NIGS الگوریتمی سریع برای وارون‏ سازی داده‏ های گرانی‏ سنجی با استفاده از تجزیه مقادیر تکین تصادفی سعید وطن خواه گرانی، ابراهیم زاده اردستانی، وحید گرانی، رزماری انه رنات مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
51 1131-NIGS انحراف معیار تک ایستگاهی برای ایستگاه های شبکه شتابنگاری ایران امیر صادقی باقرآبادی، Abdelkrim Aoudia، نجمیه محمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
52 1377-NIGS (R1) اندازه گیری میزان ارتعاش لرزه ای در طبقه دوم سازه فلزی تحت تاثیر بار دینامیکی ماشین الات مژده آزادی، اصغر آزادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
53 1046-NIGS انرژی امواج سونامی ناشی از حرکت بستر دریا در زون فرورانش مکران امین رشیدی، شمالی، ظاهرحسین زلزله، دنیس دوتیخ، مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
54 1076-NIGS انطباق شاخص‌های ناپایداری جو در داده‌های GFS با توفان‌های تندری ایران مهری امیری فارسانی، محمدعلی نصراصفهانی، احمدرضا قاسمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
55 1207-NIGS بازیابی تابع گرین با استفاده از همبستگی متقابل امواج کدا در گسترهء تهران نسیم عطایی، سمانه مظفری، رامین نیک روز مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
56 1037-NIGS بدست اوردن رخساره مخزنی باداده ی لرزه ای وشبکه عصبی مصنوعی آسیه زارع، سیدرضا شادی زاده، امیر شادرام مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
57 1116-NIGS برآورد تابش خورشیدی کل با استفاده از دو روش وایازی و شبکه عصبی مصنوعی در منطقه مشهد سارا بامهر، ثابت قدم، سیده سمانه هواشناسی، ایران نژاد، پرویز هواشناسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
58 1361-NIGS برآورد رابطه تبدیلی شدت- شتاب برای محدوده ایران محمد پورمحمد شاهوار، زارع ، مهدی زلزله، علی منصوری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
59 1254-NIGS برآورد سازوکار کانونی با پُلاریتی اولین رسید موج P سونیا زهساز، خسرو مقتصدآذر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
60 1138-NIGS برآورد شتابنگاشت مولفه پیچشی در شهر تهران مالک صافی زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
61 1231-NIGS برآورد ضریب کیفیت امواج کدا در ناحیه کرمانشاه با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری شمیم طباطبایی راد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
62 1174-NIGS برآورد فاکتور کیفیت امواج برشی با استفاده از لرزه‌نگاشت‌های زمین‌لرزه فیروز‌آباد ‌ـ‌کجور وحید ریاحی کجور، نرگس افسری، فتانه تقی زاده فرهمند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
63 1096-NIGS برآورد نوع و مقدار بارش با استفاده از تکنیک های سنجش از دور جوانمرد، سهیلا هواشناسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
64 1383-NIGS برداشت‌های ژئوفیزیکی-زمین‌شناسی دانشگاه علوم‌پایه در زون فرورانشی مکران عبدالرضا قدس مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
65 1051-NIGS بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مؤلفه‌های ترازمندی آب سطح ایران الهام مسلم زاده، ایران نژاد، پرویز هواشناسی، علیزاده چوبری، امید هواشناسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
66 1108-NIGS بررسی اثرات توپوگرافی در برداشت‌های الکترومغناطیس هلی‌کوپتری حوزه فرکانس حسینعلی قاری، اسکویی، بهروز مغناطیس، ، مهرداد باستانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
67 1123-NIGS بررسی اثرات زلزله برآبخوان ها وترازآب های زیرزمینی سارا گودرزی، شبیر اشکپور مطلق، رضا منصوری، محمد شکری کاوه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
68 1104-NIGS بررسی اثرات نوسان شبه‌دوسالانه (QBO) بر تاوه قطبی روی پوشن‌سپهر پایینی و میانی میررکنی، سید مجید هواشناسی، ، محب الحجه، علیرضا هواشناسی، زینب سیفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
69 1376-NIGS بررسی اثر ساختگاه با استفاده از امواج سطحی مینا محمدی، صادق کریم پولی، زهره معصومی، عبدالرضا قدس مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
70 1158-NIGS بررسی اثر ساختگاه در خطرپذیری زلزله در شهر زنجان با مطالعه‌ی ریزلرزها بهشته سادات حکیمی، زهره معصومی، عبدالرضا قدس مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
71 1303-NIGS بررسی اختلاف زمان گردش واقعی وحقیقی انتقالی و وضعی ماه وزمین وتأثیر آن در پیدایش فصول و تغییرات شب و روز سید یحیی حسینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
72 1047-NIGS بررسی ارتباط ازون کلی جو و دمای وردسپهر و پوشن سپهر جو زهرا شرعی پور، علی‌اکبری‌بیدختی، عباسعلی هواشناسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
73 1237-NIGS بررسی آزمایش هسته ای 3 سپتامبر 2017 کره شمالی با استفاده از برگردان شکل موج سارا عباسی، عباس غلامزاده، مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
74 1217-NIGS بررسی انتهای شمالی گسل زندان- میناب با استفاده از توموگرافی دو بعدی امواج ریلی سیده صدیقه علوی، عباس غلامزاده،، محسن فرخی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
75 1105-NIGS بررسی بارش‌های سرد در اثنای جفت‌شدگی سامانه‎های مدیترانه‌ای و سودانی میررکنی، سید مجید هواشناسی، رضا لقائی زاده، محمد ثابت مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
76 1263-NIGS بررسی برداشت داده های لرزه نگاری سه بعدی کشانه ای در خلیج فارس احمد کمایستانی، حمیدرضا سیاهکوهی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
77 1287-NIGS بررسی پتانسیل منابع آب زیرزمینی با استفاده از آنالیزهای مکانی مرضیه شعبانی، زهره معصومی، رضائی، ابوالفضل زلزله مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
78 1330-NIGS بررسی پتانسیل‌های مغناطیسی- فلزی ورقه 1:100،000 کدکن با استفاده از داده‌های زمین‌شناسی، مغناطیس‌سنجی هوایی و دورسنجی مجید حیدری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
79 1179-NIGS بررسی پدیده مهاجرت کلان‌زمین‌لرزه‌ها در البرز غربی محمدباقر بحرینی، نوربخش میرزایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
80 1245-NIGS بررسی پیش‌نشانگری زمین‌لرزه با استفاده از داده‌های ژئومغناطیس در یونان نوید یزدان دوست ملکی، شاهرخ پوربیرانوند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
81 1056-NIGS بررسی تأثیر آبگیری سد داریان بر لرزه‌خیزی منطقه راحله سادات شیریزدی، معهود، مجید زلزله مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
82 1258-NIGS بررسی تجربی جدایش جریان چگال از مانع در یک شاره چرخان جواد باباگلی، علی‌اکبری‌بیدختی، عباسعلی هواشناسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
83 1336-NIGS بررسی تغییرات تراکم جریان برگشتی در سواحل میانه آزاده ولی پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
84 1148-NIGS بررسی تغییرات عمقی پارامترهای لرزه خیزی در ناحیه زاگرس سید ناصر هاشمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
85 1264-NIGS بررسی تغییرات ناهمسانگردی و نسبت Vp/Vs به‌عنوان پیش‌نشانگرها‌ی زلزله شیدا صاحب سرا، سدیدخوی، احمد زلزله، غلام جوان دلویی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
86 1200-NIGS بررسی تغییرات نرخ لرزه خیزی در پهنه های مختلف لرزه زمین ساختی ایران سید ناصر هاشمی، پرستو جمشیدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
87 1215-NIGS بررسی توزیع مکانی پارامتر b-value، در منطقه زمین‌لرزه‌ی12 نوامبر 2017 ازگله نادره عامریان، رامین نیک روز مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
88 1277-NIGS بررسی جنس کانی های رسی در یکی از میادین نفتی ایران با استفاده از داده های چاه پیمایی علی نظری علی اباد، فلاحت، رضا لرزه، محمد سیم جو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
89 1366-NIGS (R1) بررسی چند جانبه زمین لرزه ازگله کرمانشاه ابوالفضل کمیزی، سعید سلطانی مقدم، نوید خیردست، محسن ازقندی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
90 1230-NIGS بررسی حساسیت ارتفاع امواج سونامی در سواحل جنوبی ایران به پارامترهای لرزه ای زمین لرزه محتمل در منطقه فرورانش مکران ماندانا رفیع زاده، مختاری ، محمد لرزه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
91 1339-NIGS بررسی خطر زمین لرزه شهرستان ساری مطالعه موردی مرکز آموزش فنی و حر فه ای خواهران ساری مرضیه رمضان زاده رستمی، زهره سادات ریاضی راد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
92 1297-NIGS بررسی خورندگی خاک در محدوده کارخانه آندسازی اراک با استفاده از داده‌های مقاومت‌سنجی الکتریکی صحرایی عبداله سهرابی بیدار، ابراهیم اصغری کلجاهی، بهزاد امینی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
93 1066-NIGS بررسی دگرگونی های زمین شناسی، سایزموتکتونیک و ژئوتکنیک لرزه ای موجود در منطقه سلماس در اثر زلزله بزرگ اردیبهشت سال 1309 سلماس توحید ملک زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
94 1301-NIGS بررسی رکورد‌های مغناطیسی مربوط به زلزله 26 اکتبر 2016 ایتالیا ندا نجفی، علی مرادی نسب، شاهرخ پوربیرانوند، بهنام ملکی آسایش مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
95 1273-NIGS بررسی روش پیمایش سریع در شبیه سازی انتشار پرتو بهاره بایرامی، پیمان پورمقدم، رضا خواجوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
96 1261-NIGS بررسی زمینلغزش مدرسه سواد کوه توسط توموگرافی مقاومت الکتریکی اصغر عظیمی اهنگری، محمد رضا مشرفی فر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
97 1289-NIGS بررسی ژئومورفولوژی و لرزه خیزی گسل آستانه (البرز شرقی) آسیه یحیی زاده چمنی، مجید نعمتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
98 1242-NIGS بررسی ساختار گوشته بالائی از سنندج تا سیرجان به کمک امواج دورلرز شهیره جوادی، قیطانچی، محمد رضا زلزله، فتانه تقی زاده فرهمند مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
99 1223-NIGS بررسی ساختار نزدیک سطح بین ایستگاه طبس- بصیران در منطقه خراسان جنوبی با استفاده از همبستگی نوفه لرزهای‌ محیطی بتول صادقی، رامین نیک روز، ریاحی ، محمد علی لرزه، تقی شیرزاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
100 1172-NIGS بررسی ساختارهای عمیق سرعت موج برشی و چگالی و برآورد تغییرات عمق موهو در منطقه مکران سمیه عبدالهی، ابراهیم زاده اردستانی، وحید گرانی، شمالی، ظاهرحسین زلزله، هرمان زین مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
101 1135-NIGS بررسی طرحواره‌های گسیل گردوخاک مدل WRF_Chem در یک مورد مطالعاتی سارا کرمی، نسیم حسین حمزه، رنجبر سعادت آبادی، عباس هواشناسی، فائزه نوری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
102 1193-NIGS بررسی غلظت آلاینده دوده در شهر کرمانشاه جلیل صحرائی، پریسا کهراری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
103 1045-NIGS بررسی فراوانی تاشدگی‌ وردایست منطقه جنوب‌غرب آسیا با استفاده از داده‌های ERA-interim در دوره 2011 تا 2015 رضا برهانی، احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی، سرمد قادر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
104 1203-NIGS بررسی فرونشست دشت قم با استفاده ازتداخل سنجی راداری زهرا حاجب، زهرا موسوی، زهره معصومی، رضائی، ابوالفضل زلزله مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
105 1192-NIGS بررسی فیزیکی و شیمیایی ذرات معلق در شهر کرمانشاه جلیل صحرائی، لاله سلیمی، پریسا کهراری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
106 1288-NIGS بررسی فن آوری و طراحی ماهواره برای پیش بینی زلزله با محموله یونسفری مسعود خوش سیما، سجاد غضنفری نیا، جواد حق شناس، امید شکوفا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
107 1378-NIGS بررسی قابلیت روش دورسنجی INSAR جهت شناسایی تاسیسات زیرزمینی با استفاده از آثار سطحی ناشی از حفاری و ساخت‌ آن ها امید آب باریکی، محمدیاسر رادان کوهپائی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
108 1055-NIGS بررسی یکپارچگی پوش سنگ در تزریق زیر زمینی کربن دی اکسید در سازند آسماری محسن تقی زاده، فلاحت، رضا لرزه، علیرضا طباطبائی نژاد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
109 1144-NIGS بررسی لرزه خیزی و دوره بازگشت زمینلرزه‌های شمال شرق ایران سید کیوان حسینی زلزله، احسان ثابت بیرجندی، صادقی، حسین زلزله مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
110 1152-NIGS بررسی مطالعات مغناطیس سنجی در محدوده اندیس آهن قهرود عارف حاجی علی عسگری، پویان جواندل، احسان منصوریان، عباس مقصودی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
111 1246-NIGS بررسی مکانی پارامتر b در منطقه زمین‌لرزه‌های آذرماه 1396 هجدک-کرمان ماریه صادقی، رامین نیک روز مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
112 1332-NIGS بررسی مکانیسم کانونی و تعیین صفحه اصلی گسل زمین لرزه دامغان فاطمه ارمونتن، رضاپور ، مهدی زلزله مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
113 1106-NIGS بررسی مهاجرت انرژی فعالیت های لرزه ای در محدوده استان اصفهان علیرضا اباذری، رامین نیک روز، مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
114 1224-NIGS بررسی نشانگرهای لرزه‌ای مناسب به منظور برجسته‌سازی ریزگسل‌های لرزه‌ای پوریا محمدخانی، ریاحی ، محمد علی لرزه، حمیدرضا انصاری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
115 1149-NIGS بررسی و تحلیل پایداری دیواره چاه مریم سلیمانپور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
116 1229-NIGS بررسی و تعیین پیش نشانگرهای لرزه ای با استفاده از مقیاس زمانی مارکوف بر اساس گردآوری و پردازش برخط داده های لرزه ای شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن ایران زهره مختاری، مختاری ، محمد لرزه، مریم اکبری لیواری، محمد رضا رحیمی تبار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
117 1305-NIGS بررسی و مقایسه ی روابط مختلف فیزیک سنگ به منظور محاسبه ی مدول خشک سنگ در یکی از میادین نفتی جنوب ایران شهرام حق شناس، فلاحت، رضا لرزه، محمد سیم جو مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
118 1180-NIGS برگردان سرعت گروه امواج ریلی به ساختار سرعت موج برشی برای منطقه شمال غرب ایران رضا داودیان، متقی، خلیل زلزله، ثبوتی، فرهاد زلزله، رحیمی، حبیب زلزله، عبدالرضا قدس مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
119 1069-NIGS بکارگیری شرایط NPML برای معادلات موج ویسکو-آکوستیک مرتبه دوم حسین بیرامی، ، پیمان پورمقدم، مهدی شریفی، سید احسان صمیمی اردستانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
120 1034-NIGS بکارگیری نشانگرهای لرزه ای و شبکه عصبی جهت تخمین اشباع شدگی آب بهاره فریدونی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
121 1208-NIGS بهبود تخمین تابع گرین حاصل از نوفه های محیطی در شبکه شتابنگاری تهران سمانه مظفری، نسیم عطایی، رامین نیک روز مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
122 1313-NIGS بهبود تفسیر داده های لرزه ای با کاهش اثر هم کوکی و استفاده از نشانگرهای لرزه ای سجاد بهشتی نسب، نوید شادمنامن، ایرج عبداللهی فرد، مهرداد ملکی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
123 1035-NIGS بهبود مدل فیزیک سنگی هرتز-میندلین در یکی از مخازن ماسه سنگی خلیج فارس بهاره فریدونی، مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
124 1227-NIGS به‌کارگیری تکنیک تصویربرداری بازگشت زمان برای افزایش رزولوشن در GPR سجاد قنبری، محمدکاظم حفیظی الکتریک، فاطمه عبدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
125 1054-NIGS به کارگیری داده های زمین شناسی و ژئوالکتریکی در تحلیل کیفی آب زیرزمینی کوروش قلی نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
126 1276-NIGS به‌کارگیری روش‌های الکترومغناطیس‌گذرا و مگنتوتلوریک‌شنیداری در مطالعه یک آبخوان محمد فیلبندی کشکولی، محمد فرزامیان، جوانا آلوز ریبیرو، Fernando A. Monteiro Santos مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
127 1225-NIGS به کارگیری شبکه عصبی مصنوعی در تحلیل داده های فرسایش پذیری رسوبات ریزدانه در محیط های دریایی ابراهیم حمیدیان، احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی، حق شناس، سید عباس هواشناسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
128 1168-NIGS ﺿﺮﻳﺐ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺷﺪﮔﯽآزمایشگاهی به همراه بررسی ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ تجربی ارائه شده ﺩﺭسازند سروک فریبرز طالبی، آقای فرنوش حاجی زاده، جعفر ولی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
129 1279-NIGS پیاده سازی شرایط مرزی ADE-PML در محیط TTIدر حوزه زمان بهناز سالاری، پیمان پورمقدم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
130 1155-NIGS پایش تغییرات فشار بر شناسایی چرخابهای دریایی و تاثیرپذیری آن در اثر تزریق آلودگی در نوار ساحلی مکران مجید حسینی حمید، مهرناز فرزین گهر هواشناسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
131 1153-NIGS پایش داده‌های سطح آب‌زیرزمینی به عنوان پیش‌نمایانگر زلزله میلاد امیرافضلی، معین صمیمی، فاطمه لطفی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
132 1304-NIGS پتانسیل‌یابی آب زیرزمینی تاقدیس آسماری، جنوب شرق مسجدسلیمان، بوسیله‌ی GIS و ژئوالکتریک کوشا تمیمی، میثم حاجی زاده، فرشاد علیجانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
133 1281-NIGS پتانسیل یابی آب های زیرزمینی کارستی با استفاده از سنجش از دور و GIS، نورآباد لرستان زهره استادهاشمی، لیلا میرزایی، فرشاد علیجانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
134 1343-NIGS پتانسیل‌یابی معدنی با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای لندست-7 (جنوب سراب) سعید مجرد، علی نجاتی کلاته مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
135 1272-NIGS پیش بینی احتمالاتی سرعت باد ده متری در استان تهران مسعود دهملایی، مجید آزادی هواشناسی، سیده عاطفه محمدی، محمدرضا صوفیانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
136 1173-NIGS (R1) پیش‌بینی بادجستی با شبکه پیشخور توسط الگوریتم یادگیری پس‌انتشار ارتجاعی فریده حبیبی هواشناسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
137 1099-NIGS پیشبینی عددی کاهش دید افقی در منطقه تهران: مطالعه موردی پریسا جابری، ثابت قدم، سیده سمانه هواشناسی، قادر، سرمد هواشناسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
138 1214-NIGS پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه به‌روش احتمالاتی در منطقه ایلام نادره عامریان، رامین نیک روز مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
139 1306-NIGS تأثیر NAO بر ارتباط بین مسیرهای توفان اطلس و مدیترانه آمنه ملاشریفی، محب الحجه، علیرضا هواشناسی، احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
140 1073-NIGS تاثیر استفاده از داده های شرایط اولیه و مرزی مختلف بر دقت پیش بینی های سطحی با تفکیک بالا با استفاده از مدل WRF در منطقه غرب ایران ابوالفضل نیستانی، قادر، سرمد هواشناسی، محب الحجه، علیرضا هواشناسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
141 1280-NIGS تاثیر به روزرسانی اطلاعات کاربری اراضی مدل WRF برروی پارامترهای سطحی حسین حسنلی، مجید رحیم زادگان، قادر، سرمد هواشناسی، دانیال یازجی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
142 1278-NIGS تاثیر حوضه های رسوبی در تخمین عمق موهو، مطالعه ی موردی: مکران متین خالدزاده، عباسی ، مجید زلزله، عبدالرضا قدس مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
143 1349-NIGS تأثیر فیلتر استریونت بر الگوریتم ردیابی مورچه جهت شناسایی گسل‌ها معصومه لطفی، عبدالرحیم جواهریان، ناصر کشاورز فرج خواه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
144 1163-NIGS تاثیر نانوذرات سیلیکا در فرایند تبخیر میررکنی، سید مجید هواشناسی، حکیمه زارع، منیره شایق مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
145 1244-NIGS تأثیر نسبت دامنه‌ی S/P در برآورد سازوکارهای کانونی زمین‌لرزه‌های کوچک پروانه صادق نوجه‌ده، خسرو مقتصدآذر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
146 1233-NIGS تحلیل آماری ـ فیزیکی رخداد انواع مه در فرودگاه اردبیل مهشید کاویانی، فاطمه زهرا متولی طاهر، احد وظیفه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
147 1154-NIGS تحلیل پسلرزه های زمینلرزه 27 مرداد 1993 مورموری در استان ایلام رضاپور ، مهدی زلزله، علی اصغر متقی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
148 1171-NIGS تحلیل تانسور فاز و مدل‌سازی دو بعدی داده‌های مگنتوتلوریک زمین گرمایی سبلان احمد افشار، غلامحسینی نوروزی، علی مرادزاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
149 1333-NIGS تحلیل خطر زلزله به روش‌های تعیینی و احتمالاتی و تعیین بیشینه شتاب و بزرگا ناشی از گسل‌های اصلی مسبب زلزله در سایت ایوان‌غرب علی امجدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
150 1218-NIGS تحلیل خطر لرزه‌ای احتمالی در شهر رشت ماریه صادقی، محمد حسن پور صدقی، رامین نیک روز مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
151 1256-NIGS تحلیل دینامیکی تاشدگی‌های عمیق وردایست منطقه جنوب‌غرب آسیا در سال 2015 رضا برهانی، احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
152 1314-NIGS تحلیل ساختار گسل معکوس اصلی زاگرس با روش مغناطیس‌سنجی مهدی مسعودی، مرضیه تابنده، محمد حامدپور دارابی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
153 1068-NIGS تحلیل سرعت برانبارش با استفاده از نشانگرهای سطح پراش مشترک هاشم شاهسونی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
154 1286-NIGS تحلیل سیستم نگهداری تونل دوقلو مترو اصفهان با استفاده از مدلسازی Plaxis محمدحسین متولی طهران، احسان موسوی، رضا شیرین آبادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
155 1111-NIGS تحلیل عددی یک روش میدانی برای کاهش نوفه موج ریلی در برداشت VSP احمد امینی، غلامرضا رستگار موحد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
156 1127-NIGS تحلیل مغناطیسی ساختار گسل معکوس اصلی زاگرس در شرق حاجی‌آباد شکوفه شهابی، محمد حامدپور دارابی، مهدی مسعودی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
157 1201-NIGS تحلیل مکانی لرزه خیزی در ناحیه زاگرس با استفاده از مدل سازی واریوگرام سید ناصر هاشمی، فهیمه کولیوند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
158 1132-NIGS تحلیل همبستگی مکانی داده های شبکه شتابنگاری ایران امیر صادقی باقرآبادی، Abdelkrim Aoudia، نجمیه محمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
159 1360-NIGS تخمین بزرگا برای زمین لرزه Mw 7.3 کرمانشاه ( رویداد 11 دسامبر 2017 ) با استفاده از پارامترهای دوره و دامنه تارا عوض زاده، شمالی، ظاهرحسین زلزله مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
160 1232-NIGS تخمین بزرگی زلزله و فاصله روی مرکزی بر اساس موج P به روش تک ایستگاه در منطقه قشم الهام بهاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
161 1098-NIGS تخمین پارامترهای ناهمسانگردی سنگ مخزن با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری درون‌چاهی علی مرادزاده پتانسیل، مهتاب رشیدی فرد، ریاحی ، محمد علی لرزه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
162 1156-NIGS (R1) تخمین تخلخل با استفاده از داده‌های لرزه‌ای و بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی آسیه زارع، سیدرضا شادی زاده، سید محسن سید علی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
163 1041-NIGS تخمین سریع بزرگا و فاصله رومرکزی زلزله به روش تک ایستگاه B−Δ شمال غرب ایران ارزو هادی، معهود، مجید زلزله، زارع ، مهدی زلزله مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
164 1243-NIGS تخمین سریع بزرگی زمینلرزه با پارامتر جدید فرکانسی صنم عاطفی، رضا حیدری، نوربخش میرزایی، حمیدرضا سیاهکوهی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
165 1170-NIGS تخمین ضرایب الاستیک با استفاده از نگار موج برشی دوقطبی برای یکی از میادین نفتی جنوب ایران ذاکر محمدی اصل، احمد ادیب مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
166 1216-NIGS تخمین عمق آینه‌ی گسلی به روش واهمامیخت اویلر محدثه عبداللهی، علیرضا عرب امیری، ابوالقاسم کامکار روحانی، علی نجاتی کلاته، علیرضا اخوان اقذم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
167 1312-NIGS تخمین عمق کوری و جریان حرارتی استان زنجان جهت شناسایی مناطق مستعد منابع زمین‌گرمایی به کمک داده‌های مغناطیس هوابرد با قدرت تفکیک بالا علی مرادزاده پتانسیل، حسین فردوسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
168 1371-NIGS تخمین عمق و موقعیت منابع میدان پتانسیل با تبدیل موجک احسان رحیمی، عبدالحمید انصاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
169 1121-NIGS ترکیب روش های تفاضل محدود و اجزاء طیفی برای اعمال توپوگرافی سطح آزاد در مدل سازی انتشار موج امین رحیمی دلخانی، پیمان پورمقدم، ناصر کشاورز فرج خواه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
170 1235-NIGS تست دستگاهی و میدانی تجهیزات برداشت داده های غیرعامل در ناحیه دهدشت مهراب جوکار، مجتبی مرادی غریبوند، احمد کمایستانی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
171 1157-NIGS تشخیص ساختارهای زیرسطحی با کاربرد نشانگر لحظه ای روی داده های رادار نفوذی زمین کیوان قمری، حسین هاشمی شاهدانی لرزه، نبی بیدهندی، مجید لرزه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
172 1202-NIGS تشخیص مرز بی هنجاری های گرانی با استفاده از روش مشتق افقی بهبود یافته زینب دادجو، حمید آقاجانی، امین روشندل کاهو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
173 1247-NIGS تصحیح دامنه مهاجرت عمق با استفاده از کرولتها پیمان پورمقدم، حمیده ثانوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
174 1137-NIGS تصویرپردازی ژئوالکتریکی گسل دورود به منظور شناسایی ناهنجاری آبخوان و اکتشاف آب‌زیرزمینی میلاد امیرافضلی، فرشاد علیجانی، حمیدرضا ناصری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
175 1321-NIGS تضعیف نوفه زمین غلت در حوزه زمان - فرکانس علی جمشیدی، سید کیوان حسینی زلزله، رضا خواجوی، صادقی، حسین زلزله مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
176 1169-NIGS تعیین اثر گرمایش بادررو در پارامترسازی امواج گرانی-لختی حاصل از همرفت مه‌نوش حقیقت نسب، محب الحجه، علیرضا هواشناسی، میرزائی، محمد هواشناسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
177 1110-NIGS تعیین پارامتر تضعیف امواج برشی در جنوب ایران هادی عباسی، رضا حیدری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
178 1052-NIGS تعیین پارامترهای شکستگی‌ها از داده‌های پروفیل لرزه‌ای قائم با منبع متحرک مهتاب رشیدی فرد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
179 1083-NIGS تعیین زمان رسید موج p با استفاده از تبدیل موجک محمد شکری کاوه، رضا منصوری، احمد کشاورز، سارا گودرزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
180 1115-NIGS تعیین سریع بزرگی زمین‌لرزه در شبکه لرزه نگاری دانشگاه فردوسی مشهد سیدمحمدصادق جعفری، صادقی، حسین زلزله، سید کیوان حسینی زلزله مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
181 1165-NIGS تعیین سنِ نمونۀ گسل رفسنجان، با استفاده از دو برنامه آر و آنالیست به روش لومینسانس نوری مرتضی فتاحی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
182 1234-NIGS تعیین ضخامت آبرفت با استفاده از لرزه نگاری شکست مرزی در ساختگاه سد لیلانچای یوسف شرقی، شرقی، یوسف لرزه، صابر رستمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
183 1183-NIGS تعیین ضریب بزرگنمایی ساختگاه در شهر تبریز با استفاده از شتابنگاشت‌ها احمد زارعان، ساسان مردپور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
184 1101-NIGS تعیین لبه داده‌های میدان پتانسیل با روش‌های بهنجار شده محمد علیپورنصر، اسکویی، بهروز مغناطیس، محمد حیدری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
185 1088-NIGS تعیین محل کانی سازی مس با استفاده از روش‌های ژئوالکتریک، پلاریزاسیون القایی و مغناطیس سنجی مهندسین مشاور صحراکاو مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
186 1274-NIGS تعیین منحنی‌های پاشندگی امواج ریلی درناحیه غرب ایران با استفاده از داده نوفه محیطی بهاره کرمی، رضاپور ، مهدی زلزله، تقی شیرزاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
187 1146-NIGS تعیین موقعیت اجسام آنومال با روش گرادیان کل نرمال بهبود‌یافته عالیه یوسفی طبس، حمید آقاجانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
188 1222-NIGS تعیین ناهمسانگردی شعاعی برای مطالعه گسل پارچین در منطقه تهران مجتبی نقوی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
189 1075-NIGS تغییرات اقلیمیِ گردشِ موسِمیِ تابستانۀ جنوب‌غرب آسیا در وردسپهر زِبَرین شاهین عالم زاده، احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی، محب الحجه، علیرضا هواشناسی، محمدعلی نصراصفهانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
190 1040-NIGS (R1) تغییرات زمانی ضریب Q قبل و بعد از وقوع زلزله اهر-ورزقان معهود، مجید زلزله مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
191 1130-NIGS تغییرات ناهمسانگردی لرزه ای در غرب ایران با استفاده از مشاهدات موج شبه لاو امیر صادقی باقرآبادی، Lucia Margheriti، Abdelkrim Aoudia، ثبوتی، فرهاد زلزله مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
192 1084-NIGS تفکیک کیفی و تعیین حد مرزی آبخوانهای شور و شیرین به روش مقاومت ویژه کوروش قلی نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
193 1094-NIGS تقسیم بندی نوع زمین با استفاده از لرزه نگاری درون‌چاهی در تهران مهندسین مشاور صحراکاو مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
194 1249-NIGS تنش نوزمینساختی در حالت گذار بین دو بلوک دگرشکل و صلب محسن ازقندی، میثم خیری ملومه، کامران سپانلو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
195 1204-NIGS توپوگرافی لایه های مرزی در منطقه گذاراز گوشته بالایی به گوشته پایینی در خاورمیانه با استفاده از داده های تابع گیرنده ایوب کاویانی، مرادی، علی زلزله، Eric Sandvol، Georg Rümpker، Zheng Tang، Martin Mai مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
196 1365-NIGS تولید نگاشت مصنوعی زلزله با تخمین فیزیک زلزله در حوزه نزدیک وحید غلامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
197 1070-NIGS توموگرافی دو بعدی سرعت موج برشی ML در ترکیه فاطمه گمار، ، مهدی ماهری پیرو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
198 1271-NIGS توموگرافی دو بعدی مقاومت ویژه الکتریکی زمینلغزش جاده کیاسر اصغر عظیمی اهنگری، محمد رضا مشرفی فر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
199 1176-NIGS توموگرافی سرعت موج Pg در شمال‌غرب ایران مهدی ماهری پیرو، عبدالرضا قدس، استفانی دانر، مریم اکبرزاده، ثبوتی، فرهاد زلزله، متقی، خلیل زلزله، طالبیان، مرتضی زلزله، لینگ چن مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
200 1240-NIGS توموگرافی سه بعدی دورلرز امواج P برروی فلات ایران محمد ویسی، مجید عباسی، شعبانیان ، اسماعیل زلزله، ثبوتی، فرهاد زلزله مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
201 1188-NIGS توموگرافی ضریب کیفیت در ناحیه شمال غرب ایران سلمان اندایشگر، متقی، خلیل زلزله، مهناز رضاییان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
202 1369-NIGS جداسازی جذب ذاتی و جذب حاصل از پراکنش در منطقه شمال‌غرب ایران مجتبی نقوی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
203 1205-NIGS خصوصیات زمین لرزه 12 نوامبر 2017 ازگله کرمانشاه، شمالغرب زاگرس مهدی نوری دلویی، قیطانچی، محمد رضا زلزله مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
204 1357-NIGS خوشه بندی رخساره های الکتریکی مخزن با استفاده از الگوریتم MRGC مجید باقری، هادی رضایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
205 1315-NIGS داده های جنبش نیرومند زمین از زمین لرزه 21 آبان 1396 سرپل ذهاب اسماعیل فرزانگان، محمد پورمحمد شاهوار، حسین میرزایی علویجه، عطیه اسحاقی، مژگان میرسنجری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
206 1295-NIGS روشی برای افزایش توان تفکیک داده لرزه‌ای بر پایه وارون Q بازه‌ای VSP دورافت صفر احمد امینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
207 1328-NIGS روش ترکیبی مرز جاذب در مدل‌سازی عددی انتشار امواج آکوستیک دو بعدی در زمین آرزو جوهر، امین رحیمی دلخانی، عبدالرضا قدس مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
208 1316-NIGS روش چند ‌مقیاسی جهت تعیین ضرایب موثر الاستیک در تصاویر رقومی سنگ اسرا فرجی، صادق کریم پولی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
209 1368-NIGS روشی ساده برای تصحیح جهت گیری مولفه های افقی ثبت شده به یک سیستم همدوس به کمک مولفه های موج برشی پایین رونده احمد امینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
210 1298-NIGS روش مقاومت ویژه مختلط در تخمین خواص پتروفیزیکی سنگ‌ها الهام ساعی نیا، احمد قربانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
211 1142-NIGS زمین لرزه های گستره کرمان با تاکیدی بر زمین لرزه های اخیر هجدک نسیم مهدوی عمران، قیطانچی، محمد رضا زلزله مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
212 1114-NIGS ژئوتکنیک لرزه ای و رفتار دینامیکی خاک در بافت تاریخی شهر یزد احمد ادیب مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
213 1092-NIGS ساختار سرعتی در تهران با استفاده از توموگرافی موج p مهسا افرا، مجتبی نقوی، تقی شیرزاد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
214 1379-NIGS ساختار سرعت موج برشی در شمال‌غرب ایران و نواحی اطراف آن غلام رضا مرتضی نژاد، رحیمی، حبیب زلزله مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
215 1081-NIGS سرشت ‏نمایی سریع طول گسیخت و بزرگای زمین‏لرزه با استفاده از بیشینه دامنه سیگنال جابه‏ جایی سحر ناظری، سیمونا کولومبلی، آلدو زولو مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
216 1164-NIGS سن یابی به روش لومینسانس نمونه های برداشت شده از ترانشه کن در عرض گسل شمال تهران مرتضی فتاحی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
217 1331-NIGS شبیه‌سازی‏ حوزه نزدیک حرکات نیرومند زمین‌لرزه بم با استفاده از تابع گرین ترکیبی سمیه شکیبا، رحیمی، حبیب زلزله، مهرداد پاکزاد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
218 1308-NIGS شبیه‌سازی اثر تاشدگی وردایست بر جبهه‌زایی با استفاده از مدل WRF منصوره عبداللهی، احمدی گیوی، فرهنگ هواشناسی، میرزائی، محمد هواشناسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
219 1350-NIGS شبیه‌سازی اثر تخلیه الکتریکی ابرهای تندری بر روی پتانسیل الکتریکی یونسفر امیر محمدیها، فاطمه صلاحیان، علی شکاری، محمد صادق کمالی، هادی ذاکری خطیر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
220 1062-NIGS شبیه‌سازی پاشندگی جوی و دز فردی بیشینه با مدل جفت‌شده WRF-HYSPLIT برای نیروگاه بوشهر مسعود فیضی نژاد، ملکوتی، حسین هواشناسی، ، قادر، سرمد هواشناسی، دانیال یازجی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
221 1358-NIGS شبیه سازی جنبش نیرومند زمین لرزه بم به روش کاتوره ای گسل محدود زلزله شناسی سمیه شکیبا، رحیمی، حبیب زلزله، مهرداد پاکزاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
222 1293-NIGS شبیه‌سازی دو بعدی انتشار امواج Lg در حوضه خزر جنوبی محمد عنایت گورچین قلعه، عبدالرضا قدس مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
223 1077-NIGS شبیه سازی ساختار درونی یک سامانه همرفتی میان مقیاس در منطقه ایران معصومه احمدلو، قرایلو، مریم هواشناسی، مزرعه‌فراهانی، مجید هواشناسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
224 1251-NIGS شبیه‌سازی هبوب منطقه تهران با مدل WRF-chem و مقایسه آن با تصاویر رادار محمد جواد ترابیان، محمد هواشناسی، جغتایی، یحیی زارع مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
225 1113-NIGS شکل گیری گسلش عادی در پهنه فرورانش مکران احمد ادیب مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
226 1322-NIGS شناسایی اثرات شلیک تحتانی برروی مقاطع سه بعدی لرزه ای دریایی با استفاده از نشانگر لرزه ای Ant tracking محبوبه رضایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
227 1338-NIGS (R1) شناسایی تأسیسات زیرسطحی با استفاده از روش GPR و تکنیک LineTrac امید حدادی، ریحانه فائقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
228 1189-NIGS شناسایی تله های چینه ای سازند آسماری با استفاده از نشانگرهای لرزه ای علی اصغر بهمنی، رامین نیک روز، ریاحی ، محمد علی لرزه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
229 1064-NIGS شناسایی رخساره‌های کانالی با استفاده از شبکه عصبی تحت نظارت خبات ساعد موچشی، معصومه لطفی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
230 1348-NIGS شناسایی ساختارهای تاقدیس و ناودیسی با استفاده از گرانی‌سنجی زمینی، جنوب شهر مهربان سعید مجرد، علی نجاتی کلاته مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
231 1079-NIGS شناسایی کانال‌های مخاطره‌آمیز کم‌عمق در دریای خزر جنوبی بر مبنای روش‌های نوین تفسیری هاله کربلاعلی، عبدالرحیم جواهریان، فرنوش غلامی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
232 1337-NIGS شناسایی گسل در مسیر تونل قطار شهری با استفاده از روش‌‌های الکتریکی امید حدادی، محمدکاظم حفیظی الکتریک، ریاحی ، محمد علی لرزه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
233 1198-NIGS شناسایی گسل ها در جنوب شرق ایران به‌وسیله‌ی داده‌های مغناطیس هوابرد محدثه عبداللهی، علیرضا عرب امیری، ابوالقاسم کامکار روحانی، علی نجاتی کلاته، علیرضا اخوان اقذم مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
234 1151-NIGS (R1) شناسایی گسل‌های رشته کوه بزقوش با استفاده از داده‌های مغناطیس-سنجی هوابرد، جنوب سراب سعید مجرد، میثم مقدسی، یاسر دهبان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
235 1317-NIGS شناسایی لایه‌های گازدار مخزن پنوبسکات کانادا با استفاده از وارون‌سازی AVO بر مبنای اسمیت-گیدلو مرجان جامه بزرگی، سعید مجدی فر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
236 1255-NIGS شناسایی مرزهای کانال ها در داده های لرزه نگاری با استفاده از تبدیل کرولت و فیلترهای مورفولوژی بهاره بوستانی، عبدالرحیم جواهریان، نبی بیدهندی، مجید لرزه، ترابی، سیاوش لرزه، حمیدرضا امین داور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
237 1260-NIGS شواهد زمین ساخت ترافشاری در حوضه های رسوبی شمال باختر ایران مرکزی بر اساس داده های لرزه نگاری بازتابی و شاخص های ژئومورفیک لیلا مهشادنیا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
238 1300-NIGS ضرورت بازنگری دوره ای در ارزیابیهای خطر لرزهای مطالعه موردی: سد حاجی آباد قائن عبداله سهرابی بیدار، وحید غلامی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
239 1129-NIGS طبقه بندی رخساره های لرزه ای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی نیره مادرشاهیان، محمد رضا بختیاری لفمجانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
240 1139-NIGS طبقه بندی نوع زمین براساس سرعت موج برشی در گستره شهر کرمان مالک صافی زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
241 1187-NIGS طراحی سامانه سنجش آلاینده های گازی موجود در هوا جلیل صحرائی، لاله سلیمی، لادن سلیمی، احسان ملکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
242 1265-NIGS طراحی عملیات برداشت داده های لرزه ای غیرعامل بر روی ساختمان دهدشت احمد کمایستانی، حمیدرضا سیاهکوهی، مهراب جوکار، مجتبی مرادی غریبوند مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
243 1184-NIGS عمق اکتشاف برای بررسی‌های الکترومغناطیسی هوابرد حوزه فرکانس فرزاد شیرزادی تبار، زینب باتمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
244 1063-NIGS عملکرد روش‌های EMD، EEMD و CEEMD در تضعیف نوفه‌های تصادفی خبات ساعد موچشی، نوید شاد منامن، معصومه لطفی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
245 1342-NIGS عوامل موثر در تعیین سازوکارکانونی زمینلرزه با روش پلاریته موجP فاطمه حاجی میرزاعلیان، حاتمی، محمدرضا زلزله، وحید ملکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
246 1359-NIGS کاربرد پایتون در زلزله ­شناسی ابوالفضل کمیزی، سعید سلطانی مقدم، جوان دلویی، غلام زلزله مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
247 1078-NIGS کاربرد تحلیل مولفه اساسی درتشخیصBSRدر رسوبات حاوی هیدرات گازی داود خوشدل، حسین هاشمی شاهدانی لرزه، مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
248 1038-NIGS کاربرد داده‌های پیوسته در تشخیص لایه‌بندی زیر ایستگاهی در پهنه ایران روشنک غفاری، غلی اصغر متقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
249 1119-NIGS کاربرد روش‌های مختلف پردازش داده ماهواره‌ای استر، مطالعه موردی کانسار مس-طلا پورفیری دالی شمالی علی مرادزاده پتانسیل، محمد رضا حسینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
250 1238-NIGS کاربرد سنجش از دور در شناسایی رخساره های کانیایی رودخانه ابهررود مهدی صادقی، تقی نبئی، سید رضا مهرنیا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
251 1206-NIGS کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و نشانگرهای لرزه ای در مطالعه مخازن هیدروکربنی مهدی طاهری، رامین نیک روز، علی اصغر ثیاب قدسی، علی کدخدایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
252 1259-NIGS کاربرد فرایند گوسی در شناسایی گسل مریم نوری، حسین حسنی، عبدالرحیم جواهریان، حمیدرضا امین داور، سیاوش ترابی، سیدعلی معلمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
253 1284-NIGS (R1) کاربرد مطالعه فیزیک سنگ در تعیین خصوصیات پتروفیزیکی مخازن هیدروکربوری جعفر ولی، حسن مومیوند، آقای فرنوش حاجی زاده، فریبرز طالبی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
254 1175-NIGS کالیبراسیون بزرگای محلی برای ایران مهدی ماهری پیرو، احمد میرهاشمی، عبدالرضا قدس، عباسی ، مجید زلزله مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
255 1391-NIGS گرادیومتری گرانی سنجی ابراهیم زاده اردستانی، وحید گرانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
256 1177-NIGS لBroadband molecular electronic seismometers آرمان فن آوران زمین ، V.M Agafonov، K. S Belotelov مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
257 1178-NIGS لرزه خیزی کمان لرستان در کمربند ساده چین خورده زاگرس محمدرضا جمال ریحانی، عبدالرضا قدس، متقی، خلیل زلزله، شعبانیان ، اسماعیل زلزله، مرتضی طالبیان، لینگ چن مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
258 1109-NIGS لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت زاگرس بر اساس زمین لرزه های محلی تاتار، محمد زلزله، حسین احمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
259 1100-NIGS لرزه‌زمین‌ساخت گسله‌ی شاهرود و پهنه‌ی انتقال میان گسله‌های رودبار و شاهرود میرعلی حسن زاده، عبدالرضا قدس، اسماعیل شبانیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
260 1387-NIGS لومینسانس تحریک شده با نور-پتانسیل ها و کاربردها مرتضی فتاحی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
261 1355-NIGS محاسبه ی توپوگرافی و شعاع های قطاع همر در داده های گرانی سنجی با استفاده از روش تبدیل موجک در پردازش تصاویر ماهواره ای برداشت شده از منطقه‌ای آتشفشان کوپاکسی نسترن شاکری، شبیر اشکپور مطلق، رضا منصوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
262 1393-NIGS مدل چشمه زمینلرزه 1396 سرپل- ذهاب و اثر آن بر پراکندگی خسارات ساختمانی قایمقامیان، محمدرضا زلزله مقاله پذیرفته شده است
263 1302-NIGS مدل‌سازی داده‌های گرانی و مغناطیس در تعیین مرز لایه با استفاده از بهینه-سازی چند‌هدفه محمود رشادتی، سید هانی متولی عنبران گرانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
264 1309-NIGS مدل سازی ژئوفیزیکی قطبش القایی و مقاومت ویژه اسکارنهای مس و آهن، مطالعه موردی کانسار اسکارن قلندر سعید کاظم علیلو، میثم عابدی، غلامحسینی نوروزی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
265 1039-NIGS مدلسازی عددی و مطالعه مبدانی سونامی اسفندماه ۱۳۹۵ بندر دیر در خلیج فارس امیر سالاری، ، امیل اوکال مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
266 1241-NIGS مدل‌سازی گرانی ساختار پوسته در منطقه شمال‌غرب ایران المیرا حقانی‌فر، خلیل متقی، زهرا موسوی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
267 1248-NIGS مدل سازی مستقیم گرانی در زون فرورانش تونگا الهام پورطرقی، عبدالرضا قدس، مجید عباسی، علی هاشمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
268 1389-NIGS مدل های سرعت موج برشی ناحیه جنوب غرب تهران براساس مطاله نوفه جوان دلویی، غلام زلزله، رامین موقری، سدیدخوی، احمد زلزله مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
269 1323-NIGS مرور کوتاهی بر مگاپروژه ژئوفیزیکی مدیریت اکتشاف شرکت نفت ایران ، تحقیق و توسعه روشهای بهبود تصویرسازی زیر سطحی پیمان پورمقدم، علیرضا خوراکیان، سید کیوان حسینی زلزله مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
270 1086-NIGS مطالعات ژئوالکتریک در محدوده آلودگی ناشی از نشت هیدروکربن در جنوب تهران مهندسین مشاور صحراکاو مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
271 1089-NIGS مطالعات ژئوفیزیک دوبعدی در محل ساختگاه سد جهت تعیین موقعیت گسل‌ها مهندسین مشاور صحراکاو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
272 1351-NIGS مطالعه اثر چرخند بر یون‌سپهر با استفاده از داده‌های هواشناختی و یون‌سپهری بهاره حسن زاده، محمد حسین معماریان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
273 1340-NIGS مطالعه آزمایشگاهی تخمین توزیع اندازه قطرک‌های ابر در حضور هواویز دوده امیر باقری مصلح آبادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
274 1327-NIGS مطالعه‌ی‌ آنامولی گرانی فرورانش ژاپن علی هاشمی، عبدالرضا قدس، مجید عباسی، الهام پورطرقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
275 1362-NIGS مطالعه تغییرات سطحی آتشفشان سبلان با استفاده از تکنیک تداخل‌سنجی راداری سعید گرزی زنجانی، زهرا موسوی، مهناز رضاییان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
276 1065-NIGS مطالعه دگرشکلی پسالرزه‌ای زمین‌لرزه 2010 ریگان با تداخل‌سنجی راداری میثم امیری، ، مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
277 1191-NIGS مطالعه ذرات معلق در محیط های سرپوشیده در شهر کرمانشاه جلیل صحرائی، پریسا کهراری، لاله سلیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
278 1373-NIGS مطالعه زمین لرزه ملارد با بزرگای محلی 5.4 محسن ازقندی، کامران سپانلو، میثم خیری ملومه، سعید سلطانی مقدم مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
279 1087-NIGS مطالعه ساختار زمین شناسی با استفاده از توموگرافی الکتریکی در محل ساختگاه تونل در شرق تهران مهندسین مشاور صحراکاو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
280 1329-NIGS مطالعه ساختار سرعتی لیتوسفر البرز‌غربی با استفاده از توموگرافی دورلرز سیده طاهره موسوی زاده، متقی، خلیل زلزله، شعبانیان ، اسماعیل زلزله، عبدالرضا قدس، ثبوتی، فرهاد زلزله مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
281 1122-NIGS مطالعه ساختار عمیق منطقه برخوردی زاگرس متقی، خلیل زلزله، شعبانیان ، اسماعیل زلزله مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
282 1268-NIGS مطالعه ساختار گنبد نمکی گورزین در جزیره قشم با استفاده از توموگرافی سه بعدی امواج ریلی راضیه حیدری مهارلویی، عباس غلامزاده،، محسن فرخی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
283 1195-NIGS مطالعه ساختار لیتوسفر قاره‌ای شرق و شمال شرق ایران الهام محمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
284 1347-NIGS مطالعه‌ ساختارهای عمیق در زیر فلات ایران با استفاده از برگردان همزمان تابع انتقال گیرنده و منحنی پاشش امواج سطحی مجتبی ناموران، تاتار، محمد زلزله، متقی، خلیل زلزله مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
285 1147-NIGS مطالعه سامانه هشدار سریع PRESTo، در تهران با استفاده از داده‏های شتاب‏نگاری شبکه مدیریت بحران شهرداری تهران مهدی ناظری، شمالی، ظاهرحسین زلزله، سحر ناظری، رحیم نوروزی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
286 1097-NIGS مطالعه عددی تأثیر هسته یخی بر بارش ابر فازآمیخته همرفتی: مطالعه موردی سمانه اشرفی، علیزاده چوبری، امید هواشناسی، محب الحجه، علیرضا هواشناسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
287 1319-NIGS (R1) مطالعه عددی تغییر پذیری جبهه بین آبهای ورودی و خروجی در خلیج فارس عبدالصمد رهنمانیا، علی‌اکبری‌بیدختی، عباسعلی هواشناسی، مجتبی عظام، کامران لاری، قادر، سرمد هواشناسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
288 1320-NIGS مطالعه کاهندگی امواج زلزله در منطقه فریمان جوان دلویی، غلام زلزله، مهدیه سفری، معهود، مجید زلزله، تاتار، محمد زلزله مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
289 1196-NIGS مطالعه مرزهای ناپیوستگی پوسته با استفاده از فاز انعکاسی PpPp علی مهردار، متقی، خلیل زلزله مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
290 1292-NIGS مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر هواویز نمک نمونه‌برداری‌شده از دریاچه ارومیه بر شعاع مؤثر قطرک‌های ابر امیر باقری مصلح آبادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
291 1236-NIGS مغناطیس سنجی پهنه گسلی زندان-میناب در بخش شرقی فاریاب (هرمزگان) محمد حامدپور دارابی، مهدی مسعودی، علیرضا گرجی چالسپاری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
292 1228-NIGS مقایسه داده‌های دوبعدی و سه‌بعدی مقاومت‌ویژه و پلاریزاسیون القایی جهت تعیین محل کانی‌سازی فلزی از نوع پورفیری در شمال غرب معلمان الهام عباسی ریابی، علیرضا عرب امیری، علی نجاتی کلاته لرزه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
293 1364-NIGS مقایسه روش‌های تعیین آستانه کامل بودن بزرگی زمینلرزهها (MC) سهیل عزیزی، نوربخش میرزایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
294 1190-NIGS مقایسه روش های طبقه بندی منفرد و ترکیبی به منظور پردازش تصاویر استر هادی جمشیدمقدم، مجید محمدی اسکویی، نوشین آزادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
295 1269-NIGS (R1) مقایسه عملکرد توابع پاسخ مگنتوتلوریک در پایش ساختار ژئوالکتریک یک منطقه علیرضا محلاتی، منصوره منتهایی مغناطیس مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
296 1082-NIGS مقایسه مدل‌های فیزیک سنگی برای تخمین سرعت موج برشی در یکی از میادین ماسه‌سنگی در خلیج‌فارس مهدی مصلحت، عبدالرحیم جواهریان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
297 1213-NIGS مقایسه مدلهای مختلف نرخ کاهشی توالی پسلرزه های زمینلرزه 1396 ازگله کرمانشاه مهدیه لواسانی، الهام شعبانی، جواد کاظمیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
298 1071-NIGS مقایسه نتایج داده گواری به روش 3D-Var در مقیاس همرفتی با استفاده از مدل WRF و HARMONIE در منطقه غربی ایران ابوالفضل نیستانی، قادر، سرمد هواشناسی، محب الحجه، علیرضا هواشناسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
299 1090-NIGS مقایسه وارون سازی تصادفی داده های لرزه ای بازتابی در شرایط پایا و ناپایا حمید ثابتی، ، فرامرز دولتی ارده جانی، آمیلکار سوارس مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
300 1048-NIGS مقایسه و بررسی کاربرد تصاویر لندست 7 و 8 به منظور اکتشاف کرومیت در محدوده افیولیت فرومد زهرا ایرانی، مهدی بمانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
301 1091-NIGS مقایسه و کاربرد روش‌های تحلیل طیفی سنجنده استر در تشخیص رخداد کانه‌زایی سطحی-دیرزاد منطقه‌دچان زهرا تقی زاده، سید رضا مهرنیا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
302 1307-NIGS مهاجرت زمان معکوس پیش از برانبارش بر روی سازند تبخیری گچساران آرزو جوهر، عبدالرضا قدس، امین رحیمی دلخانی، مهدی نجفی، سام الدین اسماعیلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
303 1324-NIGS ناهمسانگردی لرزه‌ای پوسته در البرز غربی شهرام احمدی، ثبوتی، فرهاد زلزله، مریم هنرمند مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
304 1352-NIGS ناهمسانگردی لرزه‌ای در جنوب ایران با استفاده از جدایش موج SK(K)S سید جاسر متولی عنبران، مرادی، علی زلزله، ایوب کاویانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
305 1124-NIGS ناهمسانگردی لرزه‌ای گوشته بالایی در غرب ایران امیر صادقی باقرآبادی، ثبوتی، فرهاد زلزله، عبدالرضا قدس، متقی، خلیل زلزله، طالبیان، مرتضی زلزله، لینگ چن مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
306 1141-NIGS نشانگرهای لرزهای بافتی جدید مبتنی بر هیستوگرام گرادیان جهتی سید اسماعیل حسینی فرد، امین روشندل کاهو، علیرضا احمدی فرد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
307 1143-NIGS نقش امواج صوتی در بارش ابرهای گرم و سرد میررکنی، سید مجید هواشناسی، کاظم فروغی، فاطمه مرادیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
308 1294-NIGS همبستگی خطواره‌های حاصل از داده‌های مغناطیسی و زمین‌لرزه‌ها در شمال غرب مکران ندا نجفی، مختاری ، محمد لرزه، عبدالرضا پرتابیان، حسن خیرالهی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
309 1060-NIGS وارون‏ سازی داده های مغناطیسی برای بازسازی کامل بردارتوزیع مغناطیس شوندگی جمال الدین بنی عامریان، شوانگ لی یو مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
310 1257-NIGS وارون‌سازی پیش از برانبارش جهت تخمین پارامترهای ژئومکانیکی در یکی از میادین نفتی خلیج‌ فارس سینا کاظمی کامیاب، ریاحی ، محمد علی لرزه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
311 1059-NIGS وارون سازی تصادفی لرزه ای و بازیابی لایه نازک در یک میدان نفتی خلیج فارس مصطفی زارع، عبدالرحیم جواهریان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
312 1253-NIGS وارون‌سازی داده‌های قطبش‌القایی و مقاومت‌ویژه، مطالعه موردی: معدنی در سمنان محسن خدابخشی، محمدکاظم حفیظی الکتریک مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
313 1166-NIGS وارونسازی سه بعدی داده های مغناطیس سنجی در حضور مغناطیس بازماند محمد حسین قلعه نویی، عبدالحمید انصاری، احمد قربانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
314 1072-NIGS وارون‌سازی قطعی به منظور شناسایی مخازن در یکی از میادین خلیج فارس بنیامین خادم العموم، عبدالرحیم جواهریان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
315 1212-NIGS وارون‌سازی مقید RMT با کمک GPR و بررسی یک مورد مطالعاتی مهدی محمدی ویژه، اسکویی، بهروز مغناطیس، مهرداد باستانی، توماس کالچوئر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
316 1220-NIGS ویژگی‌های لرزه‌زمین ساختی زلزله سفید سنگ 2017 (Mw 6) مهتاب افلاکی، عبدالرضا قدس، زهرا موسوی، شعبانیان ، اسماعیل زلزله، ساناز واجدیان، مریم اکبرزاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است