# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1414-NIGS Investigating geologic of salt dome in SW Zagros using seismic method مهران رحیمی، ریاحی ، محمد علی لرزه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1404-NIGS Modeling of uniaxial compressive strength using P and S waves in dry and saturated sandstone: a Case study on sandstones in Kashafrud and Shurijeh Formation in Kopet Dagh basin مرجان شاهین فر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
3 1407-NIGS ارائه الگوریتم جدید مدل‌سازی فیزیک سنگ در یکی از میادین نفتی کربناته رضا فلاحت، صادق شیری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
4 1429-NIGS ارزیابی تغییرات سطح نوفه های لرزه‌ای محیطی در فعالیت‌های استخراج نفت و گاز ثمین سادات ابوالمعالی، ظاهرحسین شمالی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
5 1410-NIGS ارزیابی قابلیت‌های انتگرال نوع کوشی در مدل‌سازی داده‌های گرانی نازنین محمدی، سید هانی متولی عنبران، وحید ابراهیم زاده اردستانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
6 1437-NIGS استفاده از مانده تانسور فاز و تانسور مقاومت‌ویژه ظاهری برای پایش زمان‌تأخیری ساختار مقاومت‌ویژه یک منطقه منصوره منتهایی مغناطیس، علیرضا محلاتی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
7 1438-NIGS استفاده از نشانگرهای لرزهای برای شناسایی گلفشان در دشت گرگان فاطمه آزادبخت، مهرداد سلیمانی منفرد، امین روشندل کاهو، علی رادفر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
8 1428-NIGS امکان‌سنجی استفاده از نرم‌افزار PRESTo به منظور سامانه هشدار سریع زمین‌لرزه با رویکرد تخفیف خسارات ناشی از زلزله در مناطق نفت‌خیز سید سروش انفرادی، شمالی، ظاهرحسین زلزله مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
9 1432-NIGS برآورد توزیع فاکتور کیفیت با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری درون‌چاهی زهرا داتلی بیگی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
10 1411-NIGS بررسی اثر تصحیح توپوگرافی روی داده های گرانی سنجی محدوده زرند کرمان فاطمه پوراسد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
11 1422-NIGS بررسی اطلاعات طیفی زمین لرزه 25نوامبر 2018 سرپل‌ذهاب در کرمانشاه ناهید خودی آغمیونی، مهرداد مصطفی زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
12 1413-NIGS بررسی لرزه‌خیزی القایی در فعالیت‌های استخراج نفت و گاز بیتا نیازپور محصل، ظاهرحسین شمالی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
13 1409-NIGS برونیابی دقیق میدان‌موج لرزه‌ای با استفاده از یک روش‌ بازگشتی ترکیبی فرزاد مرادپوری، حمید ثابتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
14 1406-NIGS بهینه‌سازی پارامترهای واریوگرام در وارون‌سازی تصادفی لرزه‌ای سه‌بعدی با روش ازدحام ذرات حمید ثابتی، علی مرادزاده، فرامرز دولتی ارده جانی، آمیلکار سوارس مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
15 1421-NIGS پیش‌بینی فشارمنفذی با سرعت لرزه‌ای حاصل از آنالیز چند نشانگری ایرج مداحی، علی مرادزاده، علی نجاتی-کلاته مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
16 1420-NIGS پیش‌بینی فشارمنفذی در مخازن کربناته بر پایه داده‌های مقاومت صوتی لرزه‌ای ایرج مداحی، علی مرادزاده، علی نجاتی کلاته مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
17 1423-NIGS تحلیل تغییرات میدان تنش لرزه ای در منطقه البرز مهرداد مصطفی زاده، ناهید خودی آغمیونی، لیلا مهشادنیا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
18 1430-NIGS تخمین فشار منفذی با تلفیق داده های لرزه ای و نگارهای چاه پیمایی اسماعیل دهقان، مجید نبی بیدهندی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
19 1405-NIGS تخمین موجک چشمه لرزه ای با استفاده از تداخلسنجی لرزه ای یحیی اله ویس آذر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
20 1425-NIGS ترکیب روش برانبارش سطح پراش مشترک با روش معکوس‌سازی توموگرافی موج عمود در نقطه فرود فاطمه پورکمر، هاشم شاهسونی، علی اصغر عنایتی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
21 1398-NIGS تصویرسازی مخزن هیدروکربنی با استفاده از روش آنالیز طیفی لحظه ای محسن غریب فیش خانی، ریاحی ، محمد علی لرزه، سعید ساجدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
22 1419-NIGS تعیین نوع منافذ با استفاده از مدل‌سازی فیزیک سنگی در یکی از مخازن کربناته ایران مریم السادات میرکمالی، عبدالرحیم جواهریان، حسین حسنی، محمدرضا صابری، سجاد ذبیحی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
23 1408-NIGS توسعه شرط تصویرسازی روش RTM جهت حذف نوفه های فرکانس پایین فرزاد مرادپوری، حمید ثابتی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
24 1441-NIGS تولید انرژی الکتریکی(برق) از گازهای ارسالی به سمت فلرفازهای 10-1پارس جنوبی حنظله مرادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
25 1426-NIGS روش‌های غیرفعال لرزه‌ای: بازیابی موج P مستقیم با استفاده از خواص قطبیدگی علی ریاحی، ظاهرحسین شمالی، احمد کمایستانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
26 1439-NIGS شناسایی دودکش های گازی با استفاده از چند نشانگر لرزه ای در دشت گرگان فاطمه آزادبخت، Mehrdad Monfared، امین روشندل کاهو، علی رادفر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
27 1424-NIGS شناسایی زونهای غنی از ماده آلی سازند پابده با استفاده از داده های چاه پیمایی مهدی شفیع، سید حسن طباطبایی، مرتضی طبایی، علی اپرا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
28 1427-NIGS شناسایی سنگ شناسی ها با استفاده از مدلسازی فیزیک سنگی در یکی از مخارن کربناته ایران مهدی مصلحت، عبدالرحیم جواهریان، محمدرضا صابری، نرگس آهنگریان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
29 1412-NIGS شناسایی نفت‌گیرهای (تله‌های) چینه‌ای با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای شباهت علی اصغر بهمنی، رامین نیک روز، ریاحی ، محمد علی لرزه، مهدی حسینی فر، شکرلله مالگرد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
30 1440-NIGS طراحی و ساخت ژئوفون لرزه‌ای آموزنده محسن طلائی منش، امین روشندل کاهو، محمد رداد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
31 1436-NIGS قطعه‌بندی تصاویر سنگ با استفاده از یادگیری عمیق صادق کریم پولی، پژمان طهماسبی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
32 1403-NIGS کاربرد آزیموت موج برشی در تعیین جهت تنش‌های اصلی منطقه و مسیرحفرتونل‌های افقی بهزاد نصرنیا، پرویز پورقهرمانی، شرقی، یوسف لرزه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
33 1418-NIGS گمانه زنی برای اکتشاف هیدروکربن به روش الکترومغناطیس گذرا علیرضا انصاری، میرستار مشین چی، حسین ملهم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
34 1435-NIGS مدل‌سازی وارون داده‌های مغناطیسی در محل اندیس معدنی مس سوناجیل زهرا سلطانی، ابوالقاسم کامکار روحانی، علیرضا عرب امیری، سیامند فتحی بایزید آبادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
35 1416-NIGS مدل‌سازی وارون غیر خطی داده‌های گرانی سنگ بستر با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر جولایی، علیرضا عرب امیری، علی نجاتی کلاته، فرزین فرزانه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
36 1434-NIGS مقایسه نتایج آشکارسازی لبه‌‌های اجسام آنومال بر داده‌های مغناطیس هوابرد فهیمه معینی، علی نجاتی کلاته، امین روشندل کاهو مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است