برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 کاربرد روشهای لرزه ای درون چاهی در آیین نامه 2800
1397-02-21 08:30-16:00
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
دانشجویان 600,000 ریال 0 دلار
غیره 800,000 ریال 0 دلار
3 دکتر اصغر آزادی
2 آموزش نرم افزار ISOLA (مقدماتی و پیشرفته)
1397-02-21 08:30-16:00
دانشجویان 600,000 ریال 0 دلار
غیره 800,000 ریال 0 دلار
0 مهندس محسن ازقندی
3 تحلیل خطر زمین لرزه CRISIS &GIS
1397-02-22 08:30-16:00
دانشجویان 600,000 ریال 0 دلار
غیره 800,000 ریال 0 دلار
4 دکتر احمد سدیدخوی
4 آموزش نرم افزار پایتون (مقدماتی و پیشرفته)
1397-02-22 08:30-16:00
دانشجویان 600,000 ریال 0 دلار
غیره 800,000 ریال 0 دلار
3 مهندس سلطانی و مهندس کمیزی
5 استفاده از روشهای وارون سازی لرزه ای برای تخمین خواص مخزن با نرم افزار Hampson-Russell
1397-02-22 08:00-16:00
دانشجویان 600,000 ریال 0 دلار
غیره 800,000 ریال 0 دلار
5 مهندس خوشدل
6 پردازش مقدماتی اطلاعاتی اطلاعات لرزه ای با نرم افزار Vista
1397-02-16 08:30-16:00
دانشجویان 600,000 ریال 0 دلار
غیره 800,000 ریال 0 دلار
2 مهندس غلامی
7 آموزش برداشت، پردازش و تفسیر داده با تجهیزات GPR
1397-02-17 08:30-16:00
موسسه ژئوفیزیک
دانشجویان 600,000 ریال 0 دلار
غیره 800,000 ریال 0 دلار
8 دکتر اصغر آزادی
8 مروری بر کاربردهای فیزیک سنگ در اکتشاف و استخراج نفت Rock Physics in a nutshell
1397-02-17 08:30-16:00
موسسه ژئوفیزیک
دانشجویان 600,000 ریال 0 دلار
غیره 800,000 ریال 0 دلار
5 دکتر رضا صابری
9 تکنیک تشخیص آنومالی دمائی سطح زمین و بارزسازی ساختار های تکتونیکی براساس داده (ASTER, ETM+) در محیط نرم افزار ENVI
1397-02-20 10:00-13:00
دانشجویان 500,000 ریال 0 دلار
غیره 700,000 ریال 0 دلار
1 دکتر فرحناز تقوی
10 آموزش نرم افزار مطلب (مقدماتی و پیشرفته)
1397-02-22 08:30-16:00
دانشجویان 600,000 ریال 0 دلار
غیره 800,000 ریال 0 دلار
3 مهندس امیری فر
11 بازدید از کسلهای شمال تهران
1397-02-21 08:00-12:00
دانشجویان 600,000 ریال 0 دلار
غیره 800,000 ریال 0 دلار
2 دکتر مهدی زارع
12 دستاوردهای جدید صنعت نفت در زمینه FWI نیازها، چالشها
1397-02-19 13:00-15:00
0 ریال 0 دلار
0
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.