سرشت ‏نمایی سریع طول گسیخت و بزرگای زمین‏لرزه با استفاده از بیشینه دامنه سیگنال جابه‏ جایی
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1دانشگاه ناپلز فدریکو 2
2دانشکده فیزیک، دانشگاه ناپلز فدریکو 2، ناپلز، ایتالیا
چکیده
در تحقیق انجام شده، بیشینه دامنه سیگنال جابه ‏جاییِ (Pd) موج P، به منظور تخمین سریع بزرگا و طول گسیختِ چشمۀ زمین‏لرزه مورد ارزیابی قرار گرفته است که نتایج حاصله در سامانه‏ های هشدار سریع کاربرد فراوانی دارد. بدین منظور، در بازه‎های زمانی مختلف بعد از زمان‏ رسید موج P، میانگین لگاریتم Pd به‏ هنجار شده به فاصله کانونی، نسبت به تمام ایستگاه‎های موجود محاسبه می‏ گردد. از دیدگاه ریاضی خروجی کارکه آن را نمودارLPDT می‏ نامیم، تا رسیدن به یک مقدار اشباع دارای روند افزایشی می‏ باشد. طبق نتایج کسب شده، بخش اشباع نمودارمرتبط به بزرگای زمین‏لرزه است و زمان گوشۀ حالت اشباع، با طول گسیخت زمین‏لرزه رابطه دارد. قابل ذکر است که برای انجام این کار، داده‏ زمین‏لرزه‏ های منطقه مرکزی ایتالیا با محدوده بزرگای 3.5 تا 6.5 مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها
 
Title
Fast characterization of the rupture duration and earthquake magnitude using the P-wave peak displacement
Authors
Sahar Nazeri, Simona colombelli, Aldo Zollo
Abstract
In the present study, the P-wave peak displacement (Pd) is evaluated to rapidly estimate the magnitude and duration of the earthquake source time function, for application to Earthquake Early Warning (EEW) systems. To this regard, we average the logarithm of the normalized Pd by hypocentral distance over all available stations at any time windows (LPDT), starting from the P-phase onset. Mathematically, the LPDT curve increases with time until it reaches a constant value (plateau), which is related to the magnitude of the earthquake. From the obtained observations, the corner time of the LPDT at the beginning of the plateau can be considered as a proxy of the source duration/length of the earthquake. This approach has been applied and tested using the recent earthquakes occurred in central Italy, with magnitude range 3.5-6.5.
Keywords
Earthquake Early warning parameters, peak displacement, earthquake source duration/length, magnitude