مطالعه سامانه هشدار سریع PRESTo، در تهران با استفاده از داده‏های شتاب‏نگاری شبکه مدیریت بحران شهرداری تهران
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2دانشیار، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
3دانشگاه ناپلز فدریکو 2
4کارشناس مدیریت بحران شهرداری تهران
چکیده
در تحقیق انجام‏شده، سامانه هشدار سریع PRESTo در منطقه تهران و با استفاده از داده‏های شتاب‌نگاری شبکه مدیریت بحران شهرداری تهران برای چهار زمین‌لرزه با بزرگای بیشتر از 4.0 در مقیاس محلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. زمین‏لرزه‏های مورد بررسی به ترتیب شریف آباد، بزرگای 4.0 (2011)، جوادآباد، بزرگای 4.1 (2015)، فیروزکوه، بزرگای 4.6 (2015) و شهمیرزاد، بزرگای 4.4 (2016) می‏باشند. با وجود مشکلاتی نظیر کیفیت پایین داده‌های برخی از ایستگاه‌ها و خارج از شبکه بودن زمین‌لرزه‎های انتخابی، نتایج قابل تاملی کسب شده است. در مقایسه با گزارش شبکه لرزه‌نگاری کشوری (IRSC)، بیشترین خطای کمیت‌های محاسبه شده مربوط به زمین‏لرزه‏های جوادآباد و شهمیرزاد می‏باشد که این میزان خطا به دلیل کمبود داده‏های با کیفیت بالاست
کلیدواژه ها
 
Title
Evaluation of the PRESTo for the Tehran region using the acceleration data of the TDMMO network
Authors
Mehdi Nazeri, Sahar Nazeri, Rahim Norouzi
Abstract
In this study, the PRESTo package (PRobabilistic and Evolutionary early warning SysTem) is evaluated in the Tehran region, using the acceleration dataset of the TDDMO network (Tehran Disaster Mitigation and Management Organization) for four earthquakes M>4.0. The selected events are Sharifabad, magnitude 4.0 (2011), Javadabad, magnitude 4.1 (2015), Firoozkooh, magnitude 4.6 (2015) and Shahmirzad, magnitude 4.4 (2016). Despite of some problems such as low SNR and event station geometry, the obtained results are acceptable in terms of their uncertainties. In comparison to the results obtained by Iranian Seismological Center (IRSC), the maximum error of the calculated parameters are associated with the Javadabad and Shahmirzad earthquakes which is mainly due to lack of the recorded high quality data.
Keywords
Earthquake early warning system, PRESTo, acceleration data, TDMMO network