تاثیر نانوذرات سیلیکا در فرایند تبخیر
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1دانشکده فیزیک، پردیس علوم، دانشگاه یزد، یزد، ایران
2بخش حالت جامد، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران
3بخش فیزیک فضا، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران
چکیده
روش‌های سنتی پیرایش وضع هوا بر مبنای تاثیر بر هسته میعان ابر است؛ در حالیکه، روش‌های نوین پیرایش وضع هوا بر مبنای افزایش هسته میعان ابر است. در روش‌های نوین پیرایش وضع هوا، استفاده از نانوذرات برای افزایش هسته میعان ابر چالش اساسی است. در پژوهش حاضر، به‌منظور بررسی روند تبخیر از نانوذرات سیلیکا با اندازه متوسط کمتر از 50 نانومتر و با ساختار بی‌شکل استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که نانوذرات سیلیکا در دمای نزدیک به صفر درجۀ سانتی‌گراد، روند تبخیر را کند می‌کنند. بنابراین نانوذرات سیلیکا می‌تواند سبب افزایش هسته‌های میعان ابر شوند و در نتیجه روند تبخیر را کند کنند.
کلیدواژه ها
 
Title
Impact of Silica nanoparticles on the evaporation process
Authors
Hakimeh Zare, Monireh shayegh
Abstract
Traditional methods of weather modification are based on the impact on cloud condensation nuclei; whereas, modern methods of weather modification are based on the increase of cloud condensation nuclei. In modern methods of weather modification, the use of nanoparticles to increase cloud condensation nuclei is main challenge. At present research, Silica nanoparticles with a mean size of less than 50 nm and with a non-structured structure have been used to investigate the evaporation process. The results show that the Silica nanoparticles slow down the evaporation trend at temperatures close to zero in degrees Celsius. Therefore, Silica nanoparticles can increase the amount of condensation nuclei and thus slow down the evaporation trend.
Keywords
nanoparticles, Silica nanoparticles, Cloud development, Cloud condensation nuclei, Cloud chamber, Hydrophilic