تعیین ضریب بزرگنمایی ساختگاه در شهر تبریز با استفاده از شتابنگاشت‌ها
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
گروه مهندسی عمران، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران
چکیده
یکی از ارکان اصلی در زلزله شناسی مهندسی تعیین اثرات ساختگاه و برآورد میزان این اثرات در مناطق مختلف می-باشد. رکوردهای ثبت شده از یک زلزله همواره تحت تاثیر چشمه زلزله و مسیر هستند، مهمترین بخشی که در مسیر روی تقویت یا تضعیف امواج موثر است قسمت‌های پایانی مسیر می‌باشد که بسته به نوع و ساختار لایه‌ها روی امواج تاثیر می‌گذارند. چالشی که در این راستا با آن مواجه هستیم تقویت جنبش نیرومند زمین و افزایش پتانسیل آسیب-پذیری در هنگام زلزله است. با تعیین این اثرات لایه‌های پایانی مسیر که به اثر ساختگاه معروف است، می‌توان دقت محاسبه بعضی از پارامتر‌های موجود در زلزله‌شناسی مهندسی مانند طیف طرح، تحلیل خطر زلزله و ... را بالا برد. تقویت ساختگاه ایستگاه استانداری با استفاده از رکوردهای رخدادهای لرزه‌ای که در ایستگاه‌های شبکه شتابنگاری (استانداری، عینالی و فتح آباد) در تبریز در خلال سال های 2007 تا 2012 ثبت شده‌اند، تعیین شد. در این تحقیق از 12 رکورد سه مؤلفه‌ای حاصل از 6 رخداد لرزه‌ای استفاده شد. اثر جمله ساختگاه به روش معکوس خطی با استفاده از ساختگاه مرجع فتح آباد تعیین شد. مقدار تقویت دامنه در ایستگاه روی خاک متوسط ارزیابی شده و مقدار پیک دامنه در فرکانس 8/2 هرتز دیده شد.
کلیدواژه ها
 
Title
Evaluation of site amplification in Tabriz Basin using Accelerograms
Authors
Ahmad Zarean, Sasan Mardpour
Abstract
One of the key elements in seismology is determination of site effects and estimating these effects in different regions. The Records of an earthquake is always affected by the earthquake source and directions, the most important part of the record that is effective to strength or weaken of waves is the final part, depending on the type and structure of the layers, affect the waves. Our challenge is that, strengthen and increase the potential vulnerability of ground motion during earthquakes. We can improve our accuracy in calculating of some parameters in seismology by determination of site effects. In most cases, because of high level of strengthening (or weakening) of the effect we can’t ignore it on engineering calculating. One of the important parameters of site effect is the dominant frequency of soil. Site amplification in the Iranian Strong Motion Network, Tabriz stations, was estimated using earthquake 6 events recorded from 2007 to 2012. This seismic network consists of 3 accelerogram stations (TAB4, TAB5 and TAB6) distributed in Tabriz city. A total of 12 three-component waveforms from 6 events were used in this study. Site effects were separated by linear inversion using the reference site (Fathabaad). Site amplification in Tabriz was moderate at low frequencies had a pick value at 2.8 Hz for horizontal component.
Keywords
Site Effect, Amplification, Spectral Ratio, Tabriz, Acceleration