مطالعه ذرات معلق در محیط های سرپوشیده در شهر کرمانشاه
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه/ ایران
2گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
3دانشگاه رازی/ایران
چکیده
امروزه تأثیر آلودگی هوا در محیط های بسته بیش از آلودگی هوا در فضای شهری است و آلاینده ذرات معلق حاصل از منابع طبیعی و انسانی نظیر طوفان گرد و غبار و تجهیزات اداری، کیفیت هوای داخلی را به میزان چشمگیری کاهش می دهد. نظر به اینکه آثار زیانبار ذرات معلق بر سلامت بیش از آلاینده های گازی است، لذا در این پژوهش به شمارش تعداد ذرات معلق با استفاده از دستگاه شمارنده ذرات معلق لایت هاوس در محیط های داخلی (اماکن مسکونی و اداری) در شهر کرمانشاه پرداخته شده است. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که تعداد ذرات معلق در محیط های داخلی دارای کولر آبی بیش از محیط های مجهز به کولر گازی است. همچنین اندازه گیری ها در چاپخانه ای با بیش ترین تعداد دستگاه های فتوکپی و پرینتر در سطح استان کرمانشاه، افزایش قابل توجهی در غلظت ذرات ریز در حین فرآیند چاپ و پرینت نسبت به وضعیت خاموش بودن دستگاه ها در هوای چاپخانه نشان داده‌اند
کلیدواژه ها
 
Title
The study of particulate matter in indoor environments in Kermanshah city
Authors
jalil sahraei, parisa kahrari, laleh salimi
Abstract
Nowadays devastating consequences of indoor air pollution is more than outdoor air pollution. The particulate matter pollutant emitted from natural and anthropogenic sources such as dust storm and office equipment reduces indoor air quality dramatically. Due to the detrimental effects of particulate matter on health, the present study aims to explore the indoor air quality using Lighthouse HANDHELD 3016 Particle Counter in residential and office buildings in Kermanshah city. The results of the research indicated that water air conditioners have brought much more particulate matters into the indoor environments rather than gaseous air conditioners. Also, the measurements in the printing office with the most number of photocopiers and printers in Kermanshah city have shown a significant increase in the concentration of fine particles during the printing process in comparison to off mode.
Keywords
Air Pollution, Particulate Matter, Indoor Environments, Printing Office, Dusty Condition, Kermanshah City