بررسی فیزیکی و شیمیایی ذرات معلق در شهر کرمانشاه
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه/ ایران
2دانشگاه رازی/ایران
3گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
چکیده
امروزه در کلان شهرهای ایران، آلودگی هوا معضل اول محیط زیست شهری بوده و هوای این شهرها به دلایل زیادی از قبیل ترافیک و طوفان گردوغبار آلوده گردیده است. ضرورت بررسی ذرات معلق به عنوان یکی از مهمترین آلاینده های شناخته شده به اثرات زیان باری که بر سلامت انسان و تخریب محیط زیست دارد، باز می گردد. در تحقیق حاضر به منظور شناخت یهتر ذرات معلق، اندازه گیری ذرات برحسب قطر آنها و تعیین ترکیبات شیمیایی آنها در اندازه های مختلف با استفاده از کسکید ایمپکتور 8 مرحله ای، در نقاط مختلف شهر کرمانشاه انجام شده است. نتایج حاصل از نمونه برداری حاکی از آن است که در بررسی ترکیبات شیمیایی از میان پنج عنصر کروم، جیوه، وانادیوم، سرب و کادمیوم، عنصر کروم بیشترین مقدار را دارا بوده و در بررسی توزیع اندازه ذرات معلق، بیشترین جرم در شرایط گردوغبار مربوط به ذرات در محدوده مد درشت و در ترافیک شهری مربوط به ذرات در محدوده مد انباشتگی است.
کلیدواژه ها
 
Title
The Physical and Chemical analysis of aerosols in Kermanshah City
Authors
jalil sahraei, laleh salimi, parisa kahrari
Abstract
Air pollution is considered among the critical environmental challenges facing large cities; which is mainly due to traffic, industrial operation and dust storms. Among air pollution, Aerosol is famously known with impacts on health and environmental degradation.
In the present study, aerodynamic diameter of aerosols with cascade impactor 8 stages is measured and the physical/chemical properties in different location of Kermanshah city are analyzed. The results indicated that Cr has the highest mass among V, Cr, Hg, Cd and pb. Moreover, in related to aerosol particle distribution, results showed that during the dust storm and urban traffic, the particle size is mostly in the range of coarse and accumulation mode.
Keywords
Air Pollution, Aerosol, Chemical Composition, Aerodynamic diameter, Cascade Impactor, Kermanshah City