به‌کارگیری تکنیک تصویربرداری بازگشت زمان برای افزایش رزولوشن در GPR
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2hafizi@ut.ac.ir
چکیده
در کاوش‌های GPR، زمین به‌عنوان محیط انتشار امواج الکترومغناطیسی باعث پراکنده‌سازی و اتلاف انرژی امواج می‌شود و به‌صورت یک فیلتر پایین گذر عمل می‌کند، برای جبران این عوامل اتلاف و دستیابی به رزولوشن بیشتر، نیاز به روش‌های پیشرفته پردازش سیگنال وجود دارد. یکی از روش‌های نوین افزایش رزولوشن، تکنیک بازگشت زمان است. با به‌کارگیری تکنیک‌های بازگشت زمان این امکان وجود دارد که با دقت مناسبی موقعیت و عمق اهداف موردمطالعه را تعیین نمود و اهداف موردمطالعه را با وجود نزدیکی به پراکنشگر مانند ناهنجاری‌های نامطلوب محلی متمایز ساخت. در این پژوهش، ضمن معرفی تکنیک بازگشت زمان و کاربرد آن در رادارنفوذی زمین، یک مطالعه ی موردی در اکتشاف محل گالری قنات خشک با GPR انجام شده است. نتایج حاصله نشان از کارایی موثر روش بازگشت زمان در تعیین محل هدف مورد مطالعه دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Application of Time Reversal Imaging Technique to increase the resolution of GPR
Authors
Sajjad Ghanbari, mohamd hafizi, Fatemeh Abdi
Abstract
In the GPR exploration, Earth as an electromagnetic emission environment causes dispersion and loss of energy of waves and acts as a low pass filter, so there is a need for advanced signal processing techniques to compensate for these factors and to achieve better resolution. One of the newest ways to increase resolution is the time reversal technique. By applying time reversal techniques, it is possible to accurately determine and distinguish the position and depth of the study objectives in the vicinity of the clutter, such as local undesirable abnormalities. In this research, while introducing the time reversal (TR) technique and its application in Ground Penetrating Radar, a case study was performed to explore the exact location of aqueduct gallery in kashan City. The results show the effectiveness of the time reversal method in determining the target location of the study.
Keywords
Aqueduct, attenuation, GPR, Resolution, signal processing, Time Reversal