پیاده سازی شرایط مرزی ADE-PML در محیط TTIدر حوزه زمان
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1دانشجو کارشناسی ارشد/مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
2استاد یار.دانشگاه فردوسی مشهد.مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی
چکیده
یبرای حل معادلات موج PMLدو روش رایج با نام‌های لایه‌های کاملا همجور هم‌آمیخت یا (CPML)Convolutional Perfectly Matched Layer(s)و معادلات دیفرانسیل کمکی PML یا Auxiliary Differential Equations Perfectly Matched Layer(s) (ADE-PML)وجود دارد.روشNearly Perfectly Matched Layer (NPML)در سال‌های اخیر با به کارگیری تنها یک پارامتر مختلط از سه پارامتر مختلط PMLپیاده‌سازی شده است، ما در این مقاله بر مبنای این روش و با استفاده از هر سه پارامتر مختلط PML روش پیشنهادی خود را پیاده‌سازی نموده‌ایم.در این مطالعه، فرمول‌هایی برای پیاده‌سازی مستقیم مرز جاذب ADE-PMLبرروی معادله‌ی موج صوتی(آکوستیک)مرتبه دوم که در مباحث انتشار موج لرزه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همچنین برروی معادله‌ی شبه صوتی TTI ارائه کرده‌ایم.
کلیدواژه ها
 
Title
Application of absorbing boundaries to wave propagation in TTI media
Authors
Behnaz Salari, Peyman Poormoghaddam
Abstract
There are two common methods for solving the equations in PML region, which are called Convolutional Perfectly Matched Layer(s) (CPML) and Auxiliary Differential Equations PML (ADE-PML).In recent years, the NPML method has been implemented using only one of three complex parameters. In this paper we have implemented our suggested method based on ADE-PML method & we have used all three PML complex parameters.We deriveAuxiliary Differential Equations Perfectly Matched Layer (ADE-PML)absorbing boundary conditions of direct applicability to second-order wave equations of interest in seismic modeling. Specifically, ADE-PML equations are derived for the scalar acoustic wave equation and for TTI pseudo acoustic wave equations.
Keywords
Perfectly Matched Layers (PML), Convolutional Perfectly Matched Layers(CPML), Auxiliary Perfectly Matched Layers (ADE-PML), Nearly Perfectly Matched Layer(NPML), Second-order wave equations, pseudo acoustic wave equation, Tilted Transvers Isotropic (TTI)