مغناطیس سنجی پهنه گسلی زندان-میناب در بخش شرقی فاریاب (هرمزگان)
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1هیئت علمی ، گروه فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه هرمزگان ، بندرعباس
2عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی ، دانشگاه هرمزگان ،
3فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ، گروه فیزیک ، دانشگاه هرمزگان
چکیده
هندسه و گسترش عمقی پهنه گسلی زندان- میناب و همچنین تاثیر آن بر افیلیتهای منطقه نامشخص است. به دلیل حضور افیلیتها ، داده‌های مغناطیس‌سنجی از مهمترین گزینه‌ها برای تحلیل ساختاری می‌باشد. عملیات داده ‌برداری توسط دستگاه مغناطیس‌سنج پروتون موجود در آزمایشگاه مغناطیس‌سنجی دانشگاه هرمزگان انجام و داده‌ها توسط نرم‌افزار ژئوسافت پردازش و مورد تحلیل قرار گرفت. مدل سازی توسط نرم افزار مدل ویژن و مگ تری دی صورت پذیرفت. نتایج تحقیق دو امتداد تکتونیکی اصلی با شیب نزدیک به قائم را در منطقه نشان می دهد. امتداد اول ساختار تکتونیکی با راستای شمال شرقی- جنوب غربی که روند پی سنگیNE-SW پهنه گسلی زندان میناب را تایید می کند و امتداد دوم در راستای شمالی-‌ جنوبی است که با راستای پی سنگی شمالی – جنوبی پهنه گسلی زندان- میناب مطابقت دارد. آنومالی NE-SW نسبت به روند پی سنگی شمالی- جنوبی عمق کمتری را نشان می دهد.
کلیدواژه ها
 
Title
Magnetometry of Zendan - Minab fault zone in east of Faryab (Hormozgan)
Authors
Mohammad Hamedpour Darabi, Mehdi Masoodi, Alireza Gorji Chalespari
Abstract
Geometry and depth of Zendan – Minab shear zone faults and also its influence on Ophiolits located in this zone is unknown. Magnetic data collection was done by a proton magnetometer which is hold at the University of Hormozgan. Geosoft was used for qualitative interpretation and quantitative interpretation was done by Modelvision and Mag3D software. Results show two main tectonic trends with a deep of almost vertical. One is a tectonic structure with a Northeast – Southwest strike and the other is a younger tectonic trend in North – South direction that has the same strike as Zendan – Minab fault region. NE-SW magnetic anomaly shows a lower deep compare to the North - south trend.
Keywords
magnetometery, Zagros, Makran, Zendan-Minab, Ophiolits