تاثیر به روزرسانی اطلاعات کاربری اراضی مدل WRF برروی پارامترهای سطحی
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1دانشجوی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
2استاد دانشگاه خواجه نصیر ابدین طوسی/ دانشکده عمران/ گروه مهندسی و مدیریت منابع آب
3عضو هیئت علمی
4مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
در این پژوهش داده های کاربری اراضی مورد استفاده در مدل به روزرسانی شده و تاثیر آن بر روی پارمترها بازتاب سطحی (albedo) و دمای سطح زمین (surface skin temperature) بررسی شده است. جهت به روز کردن داده های فوق، محصول کاربری اراضی ماهواره مادیس با وضوح ۵۰۰ متر مورد استفاده قرار گرفته است. شبیه سازی ها را برای منطقه شمال غربی ایران انجام شده که در دهه اخیر شاهد خشک شدن دریاچه ارومیه بوده است. گمان بر این است که در اثر گذر زمان و تغییرات کاربری زمین در این منطقه، به خصوص کاهش سطح آب دریاچه ارومیه، شاهد تغییرات محسوسی در پارامترهای سطحی در اطراف دریاچه ارومیه باشیم. بررسی نتایج مدل این گمان را تصدیق کرده است.
کلیدواژه ها
 
Title
The effect of updated WRF land use user data on surface parameters
Authors
hossein hassanli, majid rahimzadegan, Daniel Yazgi
Abstract
In this study, land use data used in the updated WRF model and its effect on albedo and surface skin temperature parameters have been investigated. In order to update the above data, the land use product of MODIS satellite is used at a resolution of 500 meters. Simulations have been carried out for the northwestern region of Iran, which has witnessed the drying of Lake Urmia in recent decades. It is believed that due to the passage of time and changes in land use in this area, especially the decrease of Lake Urmia water level, we can see significant changes in surface parameters around the Lake Urmia. Examining the results of the model has confirmed this suspicion.
Keywords
WRF, land use, albedo, surface skin temperature, Urmia lake, surface parameters