عمق اکتشاف برای بررسی‌های الکترومغناطیسی هوابرد حوزه فرکانس
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
چکیده
در سونداژزنی الکترومغناطیس، عمق اکتشاف بیشینه عمقی است که یک هدف معلوم در یک میزبان معلوم توسط حسگر می‌تواند مشاهده شود. عوامل اصلی مؤثر بر روی عمق اکتشاف عبارتند از: حساسیت حسگر، دقت، فرکانس‌های مورد استفاده، روش‌های پردازش داده‌ها وتفسیر آنها، سطح نوفه و خواص هدف و سنگ میزبان. با استفاده از حسگرهای الکترومغناطیس هوابرد، روابط ساده‌ای برای تخمین عمق اکتشاف از تجزیه پاسخ‌های الکترومغناطیس بر مبنای مدل‌های نیم فضای لایه‌ای به دست آمدند. نتایج نشان می دهند که عمق اکتشاف افزایش می‌یابد اگر: عمق پوست افزایش یابد، مقدار آستانه کاهش یابد، فاصله جدایش فرستنده و گیرنده افزایش یابد، و تباین مقاومت ویژه بین سنگ میزبان و هدف افزایش یابد.
کلیدواژه ها
 
Title
Depth of investigation for frequency domain airborne electromagnetic surveys
Authors
Farzad Shirzaditabar, Zeinab Batmani
Abstract
The depth of investigation (DI) in electromagnetic (EM) soundings is a maximum depth at which a given target in a given host can be detected by a given sensor. The factors affected the DI are: the sensor sensitivity, precision, operating frequencies, the techniques used in data processing and interpretation, noise level and target and host properties. In this paper, the depth of investigation for frequency domain airborne electromagnetic surveys is calculated. Simple relations are derived for the DI over layered half-space models. Results show that the depth of investigation increases if the skin depth increases, the threshold value decreases, the separation distance increases, and the resistivity contrast between host rock and target increases.
Keywords
airborne electromagnetic, depth of investigation, skin depth, Resistivity, threshold