تشخیص مرز بی هنجاری های گرانی با استفاده از روش مشتق افقی بهبود یافته
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1دانشگاه شاهرود
2دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
چکیده
روش مشتق افقی بهبود یافته برای تفسیر بی هنجاری های میدان پتانسیل بکار می رود و یک روش با قدرت تفکیک بالا در تشخیص مرزهای جانبی در منابع گرانی است. این روش‌ بسیار انعطاف‌پذیر بوده و می‌تواند حالت‌های مختلف از نسبت سیگنال به نوفه را با انتخاب مناسب از مجموع جملات بهبود ببخشد. در این مقاله از این روش برای شناسایی ساختارهای زیرسطحی و تشخیص مرز در دو سری داده مصنوعی و واقعی استفاده شده است. برای این منظور در محیط نرم افزار متلب روش محاسبه ی مشتق افقی بهبود یافته کد نویسی شده است. این کد ابتدا روی داد ه های گرانی یک مدل مصنوعی همراه با نوفه اعمال شد و سپس برای تفسیر مرز واحدها و ساختارهای حاصل از داده های گرانی توده معدنی موبرون استفاده شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Edge detection of gravity anomalies using enhanced horizontal derivative
Authors
zeynab dadjou, hamid aghajani, Amin Roshandel Kahoo
Abstract
The enhanced horizontal derivative is usually used to interpret the potential field anomalies and is a high-resolution method to detection the horizontal boundaries of gravity sources. This method is highly flexible, and different conditions of signal-to-noise ratios can be treated by an appropriate selection of the terms of the summation. In this paper, the EHD method is used to recognition sub-structures and edge detection in synthetic and real data. In order to calculation enhanced horizontal derivative value of gravity anomalies, a code has been written in MATLAB software. The first we applied it on the synthetic data and then we used enhanced horizontal derivative method to interpret the gravity data from Mobrun sulfide body.
Keywords
Data gravity, Horizental derivative, Enhanced horizontal derivative, gravity anomalies, Edge detection, Mobrun sulfide body