مدل‌سازی گرانی ساختار پوسته در منطقه شمال‌غرب ایران
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1دانشگا تحصیلات تکمبلی علوم پایه زنجان
2دانشگاه تحصیلات تکمبلی علوم پایه زنجان
3استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
چکیده
در این مطالعه مدل دو بعدی تغییرات چگالی پوسته شمال غرب ایران، با استفاده از مدل‌سازی آنومالی بوگه محاسبه ‌شد. برای این مدل‌سازی از قید داده‌های لرزه‌ای استفاده ‌گردید. به همین منظور از داده‌های مربوط به 23 ایستگاه لرزه‌نگاری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و داده‌های گرانی برداشت شده توسط 79 ایستگاه گرانی‌سنجی سازمان نقشه‌برداری کشور، در طول یک پروفیل شرقی- غربی از سواحل دریای خزر تا دریاچه ارومیه، استفاده شد. بر اساس مدل بدست آمده در این پژوهش نازک‌شدگی پوسته در نزدیکی ساحل دریای خزر و دریاچه ارومیه دیده می‌شود و هیچ نوع زیرراندگی در زیر کوه‌های تالش پیشنهاد نمی‌شود. براساس مدل پیشنهادی ما توده‌های ایجاد کننده آنومالی منفی در زیر کوه‌های سهند و سبلان دارای پهنای تقریبا برابر هستند و هردو از زیر کوه آغاز و به سمت دامنه‌ی غربی کوه گسترش می‌یابند ولی این توده در زیر کوه‌ آتشفشانی سهند از عمق کمتری برخوردار است. بعلاوه وجود یک لایه‌ی رسوبی ضخیم را در شرق کوه سهند، تایید می‌کنیم.
کلیدواژه ها
 
Title
Gravity modeling of crustal structure in North West Iran
Authors
Elmira Haghanifar, Khalil Motaghi, zahra mousavi
Abstract
In this study, we estimate Bouguer anomaly using local gravity data for North-West of Iran. We combine this anomaly with seismic data to constraint a 2D model for density variation of crust in this region. We used receiver function results of 23 seismic stations of IASBS and gravity data 79 station of National Cartography Center (NCC). The data was collected along east-west profile from Caspian Sea to Uremia Lake. According to our model, the thinning of crust close to the Caspian Sea can causes positive Bouguer anomaly. There is no underplating beneath the Talesh Mountain in our model. Also the buried mass under the Sahand volcano mountain has less depth than the Sabalan volcano. The mass distribution creating the negative anomaly under the Sahand and Sabalan Mountains has same width and both of them start from shallow depth underground and continue to the west hillside. Although, our result revealed existence of a thick sedimentary layer in east of Sahand mountain about latitude of 47°, it is hard to obtain the width, depth and density of buried mass distribution causing this negative anomaly.
Keywords
Bouguer anomaly, forward modeling, Crustal Structure, NW Iran, Moho dept, density variation of crust