بررسی ساختار گوشته بالائی از سنندج تا سیرجان به کمک امواج دورلرز
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1دکتری، گروه ژئوفیزیک، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
2استاد
3گروه فیزیک/ دانشکده علوم پایه/ دانشگاه ازاد اسلامی/ قم / ایران
چکیده
در مطالعه‎ ‎حاضر ضخامت ناپیوستگیهای گوشته بالائی در‏‎ ‎بخشهای از مناطق‏‎ ‎لرزه‎ ‎زمینساختی‎ ‎‏ ایران مرکزی در ‏منطقه‎‌‎ای از سنندج تا ‏‎سیرجان، بررسی شد. جهت این مطالعه از تحلیل تابع گیرنده ‏P‏ استفاده گردید. دادههای 600 ‏زمینلرزه دورلرز ثبت شده توسط 15 ایستگاه ایستگاه کوتاه دوره و 5 ایستگاه باندپهن واقع در ایران مرکزی از سال ‏‏2004 تا 2011 میلادی با بزرگای 5/5 ‏Mb≥‎‏ و در فاصله رومرکزی ‏˚‏95 >‏‏> ‏˚‏30 مورد پردازش قرار گرفت. در ‏ایران مرکزی اعماق تعادل ناپیوستگی‎‎های منطقه انتقالی نسبت به مدل مرجع انحراف را نشان میدهند که می‌تواند ‏ناشی ‏‎‎از حرکت همگرائی صفحه عربستان با صفحه ایران مرکزی باشد‏
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of upper mantle structure from Sanandaj to Sirjan using ‎teleseismic waves
Authors
shahireh javadi, Fataneh Taghizadeh Fararhmand
Abstract
RF method is now a well-known tool for studying crustal and upper mantle structure when such ‎a complete data set is available. We compute P receiver functions to investigate the upper ‎mantle discontinuity beneath the Central Iran. We selected data from teleseismic events (Mb ≥ ‎‏5.5‏‎, ‎‏30‏˚‏>‏‏ >95‏˚) recorded since ‎‏2004‏‎ to ‎‏2011‏‎ at ‎‏15‏‎ three component short period stations from ‎Yazd, Isfahan and Tehran Telemetry Seismic Network and ‎‏5‏‎ three component broadband ‎stations (KRBR, NASN, KHMZ, GHVR and ASAO) with high signal-to-noise ratio. In Central ‎Iran, the depth of the equivalent of discontinuities in the transition zone is shown by the reference model ‎of deviation, which can be attributed to the convergence of the Arabian plate with the Central Iranian ‎plate.‎
Keywords
P Receiver Functions, Teleseismic, Upper Mantle, Transitoin zone.‎