مطالعه ساختار گنبد نمکی گورزین در جزیره قشم با استفاده از توموگرافی سه بعدی امواج ریلی

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1268-NIGS
نویسندگان
چکیده
گنبدهای نمکی از محلهای مناسب جهت به تله افتادن ذخایر هیدروکربنی می باشند و همچنین در ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. استفاده بهینه و مطلوب از ساختارهای نمکی جهت اکتشافات هیدروکربوری مستلزم توجه ویژه به امر مطالعه و بررسی این ساختارها است. در این تحقیق با استفاده از روش توموگرافی سه بعدی سرعت گروه موج ریلی با استفاده از الگوریتم همسایگی به بررسی ساختار سرعتی گنبد نمکی گورزین، واقع در جزیره قشم می‌پردازیم. نتیجه تحقیق بیانگر این است که نمک مربوطه در اعماقی پایین‌تر از پی‌سنگ و از عمق 15 کیلومتری در کناره‌های گسل قشم شروع شده است و توده نمکی به سمت غرب پیشروی دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Studying Gavarzin salt dome structure in the Qeshm island, using 3D tomography of Rayleigh waves
Authors
Abstract
Salt domes are one of the hydrocarbon traps and are very important in underground storage of oil and gas. The optimal use of salt structures for hydrocarbon exploration requires special attention to the study of these structures. In this research, the velocity structure of the Gavarzin salt dome located in Qeshm Island has been investigated using 3D tomography of group velocity of Rayleigh waves. 3-D tomography of this region has been determined by using the neighborhood algorithm. It has been observed that the salt dome has been originated at depth of 15 km along the Qeshm faults and spreads westward.
Keywords
Gavarzin Salt Dome, 3D Tomography, Rayleigh wave, Surface wave, Zagros, Qeshm Island