ضرورت بازنگری دوره ای در ارزیابیهای خطر لرزهای مطالعه موردی: سد حاجی آباد قائن
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1عضو هیات علمی دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
2مدیر عامل / شرکت زمین پایش کرانه
چکیده
با توسعه علمی و شناخت عمیق تر محیط زمین شناسی امکان برآورد بهتر و دقیق تر مخاطرات لرزه ای فراهم میگردد. در این مقاله ضمن ارزیابی مطالعات قبلی، ارزیابی خطر لرزه ای به روش تعیینی در سد حاجی آباد قائن به انجام رسیده است. سد حاجی آباد یک سد خاکی است که در فاصله بسیار کمی از گسل زمین لرزه ای آبیز قرار دارد. علیرغم این مسئله، ارزیابی خطر لرزه ای انجام شده قبلی، که پیش از رخداد زمین لرزه 20 اردیبهشت 1376 زیرکو قائنات انجام شده است، مقدار بیشینه شتاب لرزه ای را حدود g3/0 برآورد نموده است. ارزیابی جدید صورت گرفته با در نظر گرفتن گسل آبیز در فاصله کمتر از 5 کیلومتری ساختگاه بیشینه شتاب را g64/0 برآورد نموده است. این مسئله اهمیت مطالعات بازنگری خطر زمین لرزه برای سازه‌های مهم در دوره‌های زمانی مشخص را نشان می‌دهد.
کلیدواژه ها
 
Title
The necessity for review of seismic hazard assessments Case Study: Haji-Abad Dam, Qaen
Authors
Abdollah Sohrabi-Bidar, Vahid Gholami
Abstract
By developing scientific knowledge and deeper understanding of the geological environment, it is possible to better estimate of seismic hazards. In this paper, by evaluating previous studies, deterministic seismic hazard assessment has been carried out in the Haji-Abad Dam, located in the east of Qaen. Haji-Abad Dam is a dam that is located at a very small distance from the Abiz seismic fault. In spite of this, the evaluation of the previous seismic hazard study, which was carried out before the earthquake occurred on May 10, 1997, estimates the maximum seismic acceleration of about 0.3g. A new evaluation has been made taking into account the Abiz fault in less than 5 km of the site, where the maximum acceleration is about 0.64g. This issue highlights the importance of earthquake hazard review studies for critical structures at specific time periods.
Keywords
Earthquake Hazard, Review, Dam Safety, Haji-Abad Dam, Qaen