تأثیر NAO بر ارتباط بین مسیرهای توفان اطلس و مدیترانه
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک- دانشگاه تهران
2گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
3عضو هیات علمی
چکیده
در این پژوهش، چگونگی اثر نوسان اطلس شمالی (NAO) بر مسیرهای توفان اطلس و مدیترانه از دیدگاه انرژتیک با استفاده از مجموعه داده های بازتحلیل JRA55 مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور، میانگین همادی جمله های مهم معادله گرایش زمانی انرژی جنبشی پیچکی (EKE) برای ماههای بحرانی مثبت و منفی NAO در فصل زمستان برای بازه زمانی 1959 تا 2017 محاسبه شد. نتایج نشان میدهد که در فاز مثبت NAO، ارتباط مسیرهای توفان اطلس و مدیترانه ضعیفتر از فاز منفی است. در نواحی مرکزی، شرق و جنوب دریای مدیترانه و همچنین مناطق جریانسو شامل خاورمیانه، به ویژه منطقه ایران، انرژی جنبشی پیچکی در فاز مثبت بیش از فاز منفی است که بیانگر قویتر بودن مسیر توفان مدیترانه در این فاز است. در نواحی غربی دریای مدیترانه و مناطق جنب حاره ای شرق اطلس، EKE در فاز منفی بیش از فاز مثبت است که نشاندهنده انحراف جنوبسوی مسیر توفان اطلس در فاز منفی است.
کلیدواژه ها
 
Title
Impact of the NAO on the relation between the North Atlantic and Mediterranean storm tracks
Authors
Ameneh Mollasharifi
Abstract
In this study, the impact of the NAO on the North Atlantic (NA) and Mediterranean storm tracks is analyzed from the energetic point of view by the JRA55 reanalysis dataset. To achieve this goal, the composite maps of the most important terms of the time tendency equation of the eddy kinetic energy (EKE) were computed for the critical positive and negative months of the NAO in 1959–2017 period for the winter months (December to February). Results show that the connection of the Mediterranean storm track to the NA storm track is weaker in the positive phase of the NAO compared to the negative phase. In the central, eastern and southern parts of the Mediterranean region and its downstream areas including the Middle East, values of EKE are greater in the positive phase which points to the strengthening of the Mediterranean storm track in the positive phase. On the other hand, in the western part of the Mediterranean region and the subtropical parts over the east of the NA, values of EKE are greater in the negative phase, indicating the southward displacement of the NA storm track in this phase.
Keywords
North Atlantic Oscillation, NA storm track, Mediterranean storm track, energetic view, composite map, eddy kinetic energy