مطالعه‌ی‌ آنامولی گرانی فرورانش ژاپن
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
2دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444 صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران
3گروه مهندسی نقشه برداری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
4گروه نقشه برداری، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
چکیده
در این پژوهش، سیگنال گرانی فرورانش ژاپن در امتداد یک پروفیل شرقی-غربی عمود بر درازگودال، مورد مطالعه قرار گرفت تا نحوه‌ی توزیع زیرسطحی چگالی اجرام بررسی گردد. با استفاده از مدل گرانی ماهواره‌ای EIGEN-6S4(v2)، مدل‌سازی مستقیم سیگنال گرانی انجام گرفت و با توجه به قیدهای ژئودینامیکی، دمایی و دیگر قیدهای حاصل از مطالعات توموگرافی لرزه‌ای و توابع گیرنده بهترین مدل ممکن برای توزیع چگالی محاسبه شد. شیب صفحۀ فرورونده با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری محاسبه گردید. با در نظر گرفتن تغییر فازهای ممکن در ورقۀ فرورونده، جرم حجمی با افزایش عمق افزایش داده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که ضخامت لیتوسفر حوضۀ پشت‌کمانی ژاپن در مقایسه با مناطق پشتۀ میان‌اقیانوسی ضخیم‌تر است و استنوسفر آن در مقایسه با لیتوسفر اطراف کم‌چگال‌تر است.
کلیدواژه ها
 
Title
Subduction zone, Wadati-Beniof zone, Forward Gravity Modeling, Back Arc Basin, Trench
Authors
ali hashemi, Abdolreza Ghods, madjid abbasi, Elham Pourtoroghi
Abstract
Using the satellite-only gravity geopotential model EIGEN-6S4(v2), we performed a 2-D gravity modeling along an E-W profile normal to the Japan subduction zone to calculate the subsurface density distribution. The forward gravity model was constrained using different constraints derived from geodynamics of the region and also from previous extensive seismological, tomography and receiver function studies. Using the half space cooling model of oceanic lithosphere, the thickness of the Pacific oceanic lithosphere is estimated. The dip of the subducting plate was estimated by the dip of Wadati-Beniof zone. The density of the subducting plate was increased by depth to reflect different phase changes. The density model shows that the thermal evolution of the Japan back arc basin is very different once compared with a normal oceanic crust. The average thickness of the lithosphere of the Japan back arc basin is thicker and its asthenosphere is less dense than elsewhere.
Keywords
Subduction zone, Wadati-Beniof zone, Forward Gravity Modeling, Back Arc Basin, Trench