بررسی خطر زمین لرزه شهرستان ساری مطالعه موردی مرکز آموزش فنی و حر فه ای خواهران ساری

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1339-NIGS
نویسندگان
چکیده
استان مازندران در نوار شمالی ایران از مناطقی است که بعلت عبوردوگسل فعال وبزرگ از گستره آن چون گسل خزر، به طول تقریبی 550 کیلومتر ازگنبد تا آستارا و نیز گسل شمال البرز به طول تقریبی 300 کیلومتر وهم چنین دیگر گسل ها جنبا از نظر لرزه خیزی در پهنه بندی خطر با ریسک بالا قرار دارد وخطر زمین لرزه همواره مناطق شهری وروستایی آن را تهدید می کند.مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران ساری به طول جغرافیایی 52/90512 وعرض 49281/36 درجه ، ناحیه مورد مطالعه واقع درمرکز استان می باشدکه درحال حاضرساختمان آن دردست احداث می باشد.در بررسی خطر زلزله،با استفاده از کاتالوگ زلزله های پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله( مربوط به 28 سال اخیر) ودرشعاع 200کیلومتری سایت مورد نظر،شتاب و دوره بازگشت برای25، 100،50و475 سال مورد بررسی قرارگرفت فاصله نزدیکترین گسل تا ساختگاه یک کیلومتر و بزرگای احتمالی،5/6پیش بینی شده است .
کلیدواژه ها
 
Title
Earthquake hazard evaluation in Sari City (Case study: technical and vocational center of Sari Sisters)
Authors
Abstract
Mazandaran province, located on the northern strip of Iran, is one of the most active areas of the area, such as Khazar fault, Approximately 550 km from the Gonbad to Astara, as well as the northern Alborz fault with an approximate length of 300 km, and such other faults are perceptibly seismic in a high risk hazard zonation The risk of earthquakes is always threatened by urban and rural areas. Technical and vocational training center for Sari sisters with a longitude of 52/90512 and a 36/49281 degree, The study area is located in the provincial capital, which is currently under construction. In assessing the risk of earthquakes, Using the earthquake catalog of the International Institute of Seismology and Earthquake Engineering (Related to the last 28 years) And in a 200 km slope of the site, The acceleration and return periods for 25, 50, 100 and 475 years were reviewed The distance from the nearest fault to the one-kilometer site and the probable magnitude 6/5 is anticipated.
Keywords
Earthquake Hazard, sari, Velocity, Return period, Fault