محاسبه ی توپوگرافی و شعاع های قطاع همر در داده های گرانی سنجی با استفاده از روش تبدیل موجک در پردازش تصاویر ماهواره ای برداشت شده از منطقه‌ای آتشفشان کوپاکسی
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1گروه ژئوفیزیک-دانشگاه خلیج فارس
2ژیو فیزیک،علوم پایه،دانشگاه خلیج فارس،بوشهر،ایران
3گروه ژئوفیزیک- دانشگاه خلیج فارس
چکیده
محاسبه‌ی دقیق تغییرات شتاب گرانی در هر منطقه مورد مطالعه، منجر به تعیین دقیق مکان و حجم و نوع بی-هنجاری‌های چگالی زیر سطح زمین می‌گردد. یکی از تصحیحاتی که باید در داده‌های گرانی‌سنجی لحاظ گردد تصحیح اثر ناهمواری‌های مجاور ایستگاه‌های اندازه‌گیری است. همر(1929) با استفاده ار نقشه‌های توپوگرافی منطقه، مقادیر این نوع تصحیح را با روش قطاع‌بندی ناهمواری با شعاع‌ها و ارتفاع‌های مختلف، به ارزیابی دقیق‌تری دست یافت. در این مقاله با استفاده از روش تبدیل موجک به پردازش تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده از منطقه‌ای آتشفشان کوپاکسی که داده برداری در آن انجام شده پرداخته شده است. به‌وسیله‌ی پردازش تصویر و شبیه‌سازی سه بعدی تقریبی، توپوگرافی سه بعدی منطقه ترسیم مدل شده است. به عبارتی میتوان گفت، به وسیله‌ی محاسبه‌ی خطوط توپوگرافی میتوان شعاع قطاع‌های همر را با دقت بهتری در هر ناحیه به صورت جداگانه محاسبه کرد و مقدار تصحیحات ناهمواری را در هر ناحیه با توجه آن محاسبه کرد.
کلیدواژه ها
 
Title
The calculation of topography and radial of Hammer circle sector in gravity data using wavelet transform method in satellite image processing taken from Cotopaxi volcanic region
Authors
nastaran shakeri, shobeir Ashkpoor Motlagh, Seyed Reza Mansouri
Abstract
Accurate calculation of gravitational acceleration changes in each studied area helps to determine the precise location, volume and anomaly types of density below ground level. A correction that should be considered in gravity data is correcting the ruggedness adjacent to metering stations. Using topography maps of the region as well as rippling method with different radii and heights Hammer (1929) made a more accurate assessment in terms of this correction. In the current study, utilizing wavelet transform method, the process of satellite images taken from Cotopaxi volcanic region (where data are taken) has been gone through. By means of 3D image processing and simulation, a 3D topography of the area has been modeled. In other words, the calculation of topographic lines enables us to measure Hammer's radii circle sectors with more precision in each region separately. It will also assist us in correcting the ruggedness of each area.
Keywords
radii and heights Hammer, topography, Wavelet transform, Image processing