تولید نگاشت مصنوعی زلزله با تخمین فیزیک زلزله در حوزه نزدیک
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
مدیر عامل / شرکت زمین پایش کرانه
چکیده
با استفاده از روش ترکیبی مجموع مد و تفاضل محدود و با لحاظ فیزیک چشمه، مسیر و ساختگاه، نگاشت یک زلزله کوچک در منطقه هدف شبیه سازی شده و از آن به عنوان رخداد کوچک در روش تابع گرین جهت مقیاس کردن به زلزله‌ی هدف استفاده می‌شود. از آنجا که در این روش مدهای پایه به طور کامل تولید می‌شوند لذا نگاشت تولید شده باند پهن فرکانسی خواهد داشت و از این نظر شرایط واقعیِ رفتار زمین در زمان رخداد زلزله را با دقت مناسبی شبیه سازی می‌کند. در اینجا شبیه سازی زلزله بم به عنوان یک نمونه ارائه شده است. مقایسه نگاشتهای شبیه سازی شده با نگاشتهای واقعی در دو حوزه ی زمان و فرکانس به انجام رسیده و نتایج نشان از توافق مناسبی میان این نگاشتها دارند.
کلیدواژه ها
 
Title
Near field synthetic seismogram generating considering physics of the earthquake
Authors
Vahid Gholami
Abstract
A hybrid method, a combination of Modal summation, Finite Difference and Green Function, is used to generate synthetic signals. In this procedure we try to synthetically generate a small event using the hybrid of MS and FD as green function to simulate target event through GF method. This is tested using an aftershock recorded following the Bam earthquake. The result of synthetic signals by this method and observed records of Bam are compared both in time and frequency domains and shows good agreement. This method is presented for the areas with no remarkable observed record where the simulation could help to cover the lack of data.
Keywords
Synthetic signal, Modal summation, Finite Difference, Green Function, Simulation, Bam