تخمین عمق و موقعیت منابع میدان پتانسیل با تبدیل موجک
عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1گروه اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، شهر یزد، کشور ایران
2دانشگاه یزد، عضو هیات علمی
چکیده
روش‌های میدان پتانسیل از جمله روش‌های ژئوفیزیکی مهمی می‌باشد که در بررسی مسائل زیر سطحی زمین مورد استفاده قرار می‌گیرد. به منظور آزمودن راهکارهای متعدد در تفسیر و تحلیل داده‌های صحرایی میدان پتانسیل، ابتدا از داده‌های مصنوعی حاصل شده از مدل‌های مصنوعی استفاده می‌گردد و در صورت مطلوب بودن نتایج می‌توان از راهکارهای مورد نظر برای داده‌های واقعی استفاده کرد. با تفسیر داده‌های میدان پتانسیل، مشخصه‌های منبع ایجاد کننده میدان همانند عمق و موقعیت مشخص می‌گردد. اغلب روش‌های تفسیر داده‌های میدان پتانسیل در فضای فوریه انجام می‌شود. استفاده از تبدیل موجک راهکاری جدیدتر و دقیق برای تخمین پارامترهای منبع ایجاد کننده بی‌هنجاری می‌باشد. در این مقاله به بررسی تخمین عمق و موقعیت منابع میدان پتانسیل با تبدیل موجک پرداخته می‌شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Depth and location estimation of potential field source by wavelet transform
Authors
Ehsan Rahimi, Abdul Hamid Ansari
Abstract
Potential field methods are important geophysical methods used to study subsurface issues. In order to test various strategies for interpreting and analyzing field data of field potential, firstly artificial data obtained from artificial models is used. If the results are desirable, this solution will be used for the real data. By interpreting the potential field data, the characteristics of the source of the field, as well as depth and location, are determined. Most methods for interpretation of potential field data are performed in Fourier domain. The use of wavelet transform is a newer and more accurate solution for estimating of source parameters. This research examines the estimation of the depth and position of potential field sources by wavelet transform.
Keywords
Wavelet transform, multi-scale analysis, depth estimation, location estimation, Potential field, artificial model