بررسی لرزه‌خیزی القایی در فعالیت‌های استخراج نفت و گاز
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1زلزله شناسی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2دانشیار، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
فعالیت‌های انسانی نظیر معدن‌کاری، بهره‌برداری از مخازن سدی و استخراج نفت و گاز می‌توانند موجب زمین‌لرزه‌های القایی شوند که خطرات ناشی از آن‌ها متوجه انسان‌ها و زیرساخت‌ها است. شناخت و مطالعه زمین لرزه های القایی و متمایز ساختن آن‌ها از زمین‌لرزه‌های تکتونیکی همواره جزو مسائل مهم و چالش برانگیز بوده است. وارون‌سازی کامل تانسور ممان لرزه ای در جهت بازیابی مولفه های آن روشی برای شناخت چشمه لرزه‌ای است که با کمک مجموعه ابزار KIWI صورت می پذیرد. در ادامه تجزیه تانسور ممان لرزه ای به بخشی های دو زوج نیرو، بردار دوقطبی خطی جبران کننده و همسانگرد، امکان بررسی گسترده‌تر سازوکار زمین لرزه را فراهم می‌دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Induced Seismicity in Oil and Gas Extraction
Authors
Bita Niazpour Mohassel, Zaher Hossein Shomali
Abstract
Human activities including mining, reservoir exploitation and oil/gas extraction may lead to induced earthquakes which strike a risk toward people and infrastructures. Studying induced seismicity with the goal of being capable to discriminate between induced events and earthquakes produced by tectonic conditions is significant and challenging. Full moment tensor inversion is a favorable method for gaining insight into the seismic source which is carried out here by the help of KIWI tools package. The follow up moment tensor decomposition provides us with double-couple, compensated linear vector dipole and isotropic parts which assigns further information regarding the focal mechanism of the earthquake.
Keywords
Induced seismicity. Earthquake source. Moment tensor inversion. Oil/gas extraction