توسعه روش هیبیریدی MO_WDT و AR برای تشخیص اتوماتیک فازهای لرزه ای موج برشی S

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 12-15 (4) XML
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1444-NIGS
نویسندگان
1پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2پژوهشگر پسادکتری موسسه فنآوری کارلسروهه آلمان
3هیات علمی
چکیده
رویکرد اصلی این مطالعه ارائه یک روش جدید برای قرائت اتوماتیک فازهای لرزه ای موج برشی S براساس هیبرید نسخه حداکثر هم‌پوشانی تبدیل موجک گسسته ( (MO_DWT) Maximum Overlap Discrete Wavelet Transform) و مدل خودبرگشتی ( (AR) AutoRegressive ) می باشد. در این روش ابتدا با استفاده از تبدیل موجک یک قرائت اولیه از زمان ورود موج S برآورد می شود، سپس برداشت نهایی زمان ورود موجS با استفاده از اعمال یک مدل AR انجام می شود. برای راستی آزمایی روش پیشنهادی، الگوریتم ارائه شده برروی تعداد قابل توجهی از زلزله-های منطقه کرمانشاه مورد آزمون قرار گرفته است. مقایسه نتایج حاصل از قرائت موج S با قرائت های کارشناسان و قرائت های حاصل از بکار گیری روش کرم زاده و همکاران[1] نتایج خوبی را نشان می دهد.
کلیدواژه ها
 
Title
Development of hybrid of MO_WDT and AR method for automatic Seismic S Phase Detection
Authors
Mohammad Shokri Kaveh, Nasim Karamzadeh, Gholam Javan Doloei
Abstract
Automatic S-phase arrival time estimation is due to the complex characteristics of most of the S-onsets a topic of ongoing research. Manual as well as automated S-phase picking is more difficult than P-phase picking which is usually buried in the preceding P-coda. In this study by a hybrid method was implemented to estimate the S arrival time. The estimation of arrival time of the S wave is done in two steps. At the first, an initial estimation of arrival time is calculated using the Maximum Overlap Discrete Wavelet Transform (MO_DWT) technique. Regarding the fact that a short time after the arrival time of the S wave, the amplitude is maximized, in the next step, the final estimation of the arrival time of the S wave is calculated using an Autoregressive (AR) method. Our new Method is tested on a significant number of Kermanshah cluster earthquakes. Results of this new algorithm are compared with results based on ideas of Karamzadeh et al, (2012) and manual phase picking.
Keywords
arrival time, S phase picking, Maximum overlap, Wavelet transform, Earthquake