ارائه مدل پیراسته ساندرز به‌منظور پیش‌بینی مه در فرودگاه مهرآباد

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 97-100 (4) XML اصل مقاله (406.44 K)
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1464-NIGS
نویسندگان
1پیش‌بین/سازمان هواشناسی کشور، تهران، ایران
2سازمان هواشناسی کشور، تهران ، ایران
3سازمان هواشناسی کشور، تهران، ایران
چکیده
مدل‌های تجربی، با در نظر گرفتن شرایط فیزیکی حاکم بر شکل‌گیری مه و ویژگی‌های اقلیمی منطقه مورد نظر رهیافتی مناسب برای پیش‌بینی این پدیده ارائه می‌کنند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و بهبود مدل تجربی "ساندرز" به منظور پیش‌بینی مه در ایستگاه هواشناسی فرودگاه مهرآباد است. برای این منظور با طراحی یک الگوریتم مناسب، مبانی نظری این روش در شرایط مختلف جوّی پیاده‌سازی شده است. در این پژوهش، از داده‌های دیدبانی جوّ بالا در ساعت 12UTC (دوره آماری 2011 تا 2016)، به عنوان داده‌های ورودی برای محاسبه "دمای نقطه مه" استفاده شده است. همچنین برای بررسی اثرات تغییر توده‌های هوا بر عملکرد مدل، داده‌های کد METAR ساعات قبل و بعد از ارسال رادیوگمانه‌زن جمع‌آوری شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند، نسخه اولیه روش ساندرز در پیش‌بینی مه برای روزهای همراه با غبار و رخداد بارش با چالش مواجه است و الگوریتم پیراسته نقش بسزایی در افزایش دقت پیش‌بینی داشته است.
کلیدواژه ها
 
Title
Presentation of Modified Saunders Model to Fog Forecasting at Mehrabad Airport
Authors
Hamid Poorantiyosh, Mahshid Kaviani, Rasoul Mirzaei
Abstract
The empirical methods provide the suitable approaches for fog forecasting by considering the climate features and physical conditions that are necessary for fog formation. The purpose of this survey is to investigate and improve the Saunders empirical method to predict fog at the Mehrabad international airport station. To this aim, the theoretical foundations are implemented in an appropriate algorithm for the different atmospheric conditions. In this study, the upper air observations (soundings) at 12 UTC, for the period 2011 to 2016, are used as input data to compute fog point temperature. In addition, the METAR codes have been collected to assess the air mass effects on the model performance. The results show that the early version of Saunders method is challenged to predict fog in hazy or precipitation conditions, and the modified algorithm has played a significant role in increasing the prediction accuracy.
Keywords
Fog forecasting, Empirical methods, Upper air data, Fog point temperature, Saunders method, Mehrabad international airport