برآورد ضرایب لرزه‌خیزی محدوده 100 کیلومتری زلزله ترکمانچای
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1دانشجو
2دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد تهران شمال،تهران، ایران
3استاد
4دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،تهران،ایران.
چکیده
شمال‌غرب ایران گستره ای لرزه خیز و فعال از نظر تکتونیکی است. وجود گسل فعال شمال تبریز و گسل های متعدد شاخه های شمال غربی و جنوب شرقی آن و نیز گسل های به موازات آن در شمال و جنوب محدوده مورد مطالعه که مسبب رخداد زمین‌لرزه‌های بزرگ در این منطقه بوده‌اند، نشان می‌دهند مطالعات لرزه‎خیزی منطقه از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. در این مقاله از مختصات جغرافیایی 47.521 و 37.712 به شعاع 100 کیلومتر در نظر گرفته شد و پس از حذف پسلرزه‌ها به روش گاردنر- نوپوف، ضرایب لرزه‌خیزی a=4.72 و b=0.87 بدست آمد. که نشان می‌دهد منطقه ترکمانچای در استان آذربایجان شرقی، از جمله مناطق فعال زمین‌ساختی است که به تازگی فعالیت لرزه‌ای فراوانی در آن رخ داده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Estimation of seismic coefficients within 100 km of Torkmanchay earthquake
Authors
Hesaneh Mohammadi, Mohammad Reza Gheitanchi, Negar Soodmand
Abstract
Northwest of Iran is a seismically active area. The existence of active northern Tabriz fault in this region and numerous northwest and southeast branches of this fault, as well as faults parallel to it in the north and south of the study region, indicate that the seismic studies on this area are crucial. In this paper, the geographical coordinates of 47.521 and 37.712 with a radius of 100 km were considered and after eliminating the aftershocks using Gardner and Knopoff method, seismic coefficients a and b values were calculated to be 4.72 and 0.87, respectively, these results demonstrated this fact that Torkmanchay in East Azerbaijan, in which high rate of seismic activities occurred recently, is one of the seismically active regions.
Keywords
Tectonics, Fault, Torkmanchay earthquake, seismic coefficients