ساختار و دینامیک زمین
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
بازنشسته
چکیده
در زمین دو ناحیه فرورانش و فرارفت وجود دارند که حاصل آن، ایجاد چرخه رمبش- شکل گیری ساختارهای ماده و واحدهای زمین ساخت است. این واحدها در مقیاس زمانی زمین شناسی بین این دو ناحیه در چرخش اند.مرکز این واحد زمین ساخت در عمق 2000km زمین در بین دو گوشته قرار دارد. بر این اساس، زمین از 12 واحد زمین ساخت(به تعداد صفحات اصلی زمین ساخت) ساخته شده که حاصل تعامل آنها چرخه رمبش- شکل گیری ساختارهای ماده و تمام فعالیتهای زمین شناسی است. در این مقاله ثابت می شود، این واحد زمین ساخت چرخان کلید پاسخگویی به تمام فعالیتهای زمین است.
کلیدواژه ها
 
Title
The structure the Earth dynamics
Authors
Seyed Ammanollah Mousavi
Abstract
There are two subduction and advection zones in the earth that result in the creation of a collapse- formation cycle of the material structures and tectonic units. These tectonic units rotate on a geological time scale between these two zones. The center of this tectonic unit is located at a depth of 2000km between the two mantles. Accordingly, the Earth is made up of 12 tectonic units (the number of main tectonic plates) that result of their interaction with the collapse - formation cycle of matter structures is all geological activities. This article proves that this spinning tectonic unit is the key to answering all earth activities
Keywords
Earth structure, Earth dynamics, tectonic unit, collapse- formation of the material structure, the earth high -low pressure areas, material states