بررسی امکان‌سنجی تلفیق پیش‌نشانگر حرارتی و پیش‌نشانگر جابجایی سطح زمین به منظور پیش‌بینی احتمال وقوع زلزله
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1دانشگاه
2گروه آموزشی نقشه برداری، دانشکده نقشه برداری، تهران، ایران
3گروه آموزشی نقشه برداری، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده
معمولا پیش از وقوع زمین‌لرزه‌، مجموعه‌ای از اتفاقات غیرعادی در طبیعت رخ می‌دهد که تحت عنوان پیش‌نشانگرهای زمین‌لرزه شناسایی می‌شوند. تاکنون در شاخه‌های علمی مختلف محققین تلاش‌هایی به منظور انجام پیش‌بینی زلزله از طریق شناسایی پیش‌نشانگرهای آن انجام داده‌اند. اما با توجه به اینکه ماهیت تغییرات رفتاری پیش‌نشانگرها به این ‌صورت است که این تغییرات رفتاری، یا در تمامی زمین‌لرزه‌ها وجود ندارد و یا در هر منطقه الگوی رفتاری متفاوتی از خود ارائه می‌دهند، بنابراین با تمرکز بر روی تغییرات رفتاری تنها یک پیش‌نشانگر نمی‌توان وقوع زلزله در یک محدوده‌ زمانی را به‌ صراحت تعیین کرد. لذا در این پژوهش هدف مطالعه همزمان آنامولی‌های ناشی از دو پیش‌نشانگر تغییرات دمایی و تغییرشکل سطح زمین، جهت ارائه یک شاخص قابل قبول به منظور پیش‌بینی بازه احتمالی وقوع زلزله در گسلش‌های شیب‌لغز معکوس می‌باشد که موفق به پیش‌بینی بازه احتمالی وقوع زمین‌لرزه‌ 26 نوامبر آلبانی (تیرانا) با قابلیت اعتماد‌پذیری معین، گردید.
کلیدواژه ها
 
Title
Studying the feasibility of integration of thermal and crustal deformation precursors to predict the probable occurrence time of an earthquake
Authors
zahra alizadeh zakaria, Hamid Ebadi, Farshid Farnood Ahmadi
Abstract
Earthquakes are usually preceded by unusual natural incidents that are considered as Earthquake precursors. Extensive researches from various scientific disciplines have been concentrated on identifying these precursors. Since the inherent behavioral variations of the precursors don’t follow a common pattern in all earthquakes and the changes show peculiar behaviors to each region, it seems unfeasible to provide an obvious prediction in an area solely based on behavioral variations in a single precursor. Therefore, the main purposes of this study is studying simultaneously the behavioral variations of the thermal anomalies and crustal deformation anomalies to provide a probable time range for the occurrence an earthquake with certain reliability at the epicenter of earthquakes having oblique thrust faulting, that the proposed model succeeded in predicting probable occurrence time range of Albania(Tirana) 6.4 magnitude earthquake of 26 November 2019, with certain reliability.
Keywords
earthquake prediction, Earthquake precursors, crustal deformation anomalies, Thermal Anomalies