ارائه روابط تعمیم یافته برای تخمین دید RVR
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1دانشجو /موسسه ژئوفیزیک
2عضو هیات علمی
3استادیار/موسسه ژئوفیزیک
چکیده
میزان دید یکی از کمیت‌های مهم هواشناسی و با کاربرد عمده در زمینه هوانوردی است. میدان دید در راستای باند فرودگاه (RVR; Runway Visual Range)، بر مبنای روش معرفی شده توسط سازمان هوانوردی جهانی(ایکائو) با استفاده از دو رابطه کشمایدر و آلارد محاسبه می‌شود. بیشترین دید محاسبه شده توسط این دو رابطه به عنوان RVR گزارش می‌شود. مقایسه مقادیر تخمین شده از این روش با مقادیر میدان دید دیدبانی در شرایط حضور پدیده‌های جوی نشان می‌دهد که مقادیرتخمین شده RVR به‌صورت غیرواقعی بیش از مقادیر دیدبانی هستند. در مقاله حاضر پس از شناسایی عوامل ایجاد خطا، رابطه جدیدی برای محاسبه RVR براساس ترکیب وزنی معادلات کشمایدر، آلارد و پارامتر تاریکی جو به‌عنوان ضریب رابطه معرفی می‌شود. سپس نتایج حاصل از روش تصحیح‌یافته پیشنهادی با استفاده از داده‌های سنجنده RVR برای روز 17 مارس 2019 فرودگاه رشت ارزیابی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که مقادیر محاسباتی دید توسط روش جدید به مقادیر دیدبانی و شرایط واقعی نزدیکتر است. هم‌چنین در شرایطی که شدت روشنایی چراغ‌های باند کمینه باشد، خطای تخمین RVR با استفاده از رابطه تصحیح‌یافته از بین می‌رود.
کلیدواژه ها
 
Title
Improving RVR estimation via new suggested method
Authors
yashar rostami, farhang ahmadigivi, seyedeh samaneh sabet ghadam
Abstract
One of the fundamental meteorological parameter in aviation safety is runway visual range (RVR). For each airport, according to the instrumnet landing system, minimum visual range is defined. When the RVR value becomes lower than the minimum value, landing and/or take-off are not allowed. In an automatic RVR sensor, the RVR is typically calculated using both Koschmieder and Allard’s law; then the reported RVR value is taken as the greater of the two values. In the new suggested method by the authors, RVR would be calculated considering the weight effects of all parameters that affect the RVR value. This new method is successfully used as a case study.
Keywords
aviation, visual range, RVR, ILS, Koschmieder, Alard