نقش تابش‌های کیهانی کهکشانی در پوشش ابر پایین (مطالعة موردی ایستگاه همدید شیراز)
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1دانشگاه یزد
2دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه یزد
چکیده
تابش‌های کیهانی، ذراتی با انرژی بالا و دارای سرعتی نزدیک به سرعت نور می‌باشند که اثر عمیقی روی فرایندهای جوی می‌گذارند. ابر‌ها نقش کلیدی در میزان انرژی سطح زمین و جو پایین‌ دارند، به‌طوری که تغییرات کوچکی از مقدار‌، توزیع یا خواص تابشی ابرها می‌توانند تأثیرات قابل‌توجهی روی اقلیم داشته باشند. تحقیقات نشان داده‌اند که تغییرات خورشیدی ممکن است از طریق زنجیره‌ای شامل باد خورشیدی، تابش‌های کیهانی کهکشانی و پوشش کلی ابر، با تغییرات اقلیمی مرتبط باشند. در این مقاله تأثیر تابش‌های کیهانی کهکشانی روی پوشش ابر پایین در ایستگاه شیراز در مدت 22 سال به‌صورت میانگین ماهانه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دادند که تغییرات تابش‌های کیهانی کهکشانی با تغییرات ابر پایین هم‌خوانی خوبی دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
The Role of Galactic Cosmic Rays on Low Cloud Cover (Case study of Shiraz synoptic station)
Authors
Mohammd Hossein Memarian, Mahbanoo Falamarzi, Banafsheh Taji
Abstract
Cosmic rays are high-energy particles with velocities close to the speed of light that have an effect on atmospheric processes. Clouds play a key role in the energy budget of Earth’s surface and lower atmosphere. So, small changes in amount and distribution of clouds or solar irradiance properties can have significant effects on the climate. Researches have shown that solar variations may be linked to climate change through a chain of solar winds, galactic cosmic rays, and total cloud cover. In this paper, the effect of galactic cosmic rays on low cloud cover on a monthly average at Shiraz station was investigated. The results show that changes in galactic cosmic radiation are consistent with low cloud changes.
Keywords
cosmic rays, cloud cover, solar activity, climate