بررسی ناهمسانی جنبشی گنبد نمکی جاشک با استفاده از آنالیز کرنل
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1گروه ژئوفیزیک، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
2ژئوفیزیک،علوم پایه،دانشگاه خلیج فارس،بوشهر،ایران
3گروه ژئوفیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه خلیج فارس
چکیده
کمربند چین خورده رانده ی زاگرس یکی از مهم ترین ایالت های لرزه زمین‌ساختی فلات ایران است. محدوده مورد مطالعه در زاگرس ساده چین‌خورده در محل رخنمون دیاپیر نمکی جاشک می باشد. رخداد زمین‌لرزه‌های بزرگ در دهه ی اخیر از جمله زلزله 2013 کاکی (Mw=6.3)نشان دهنده ی لرزه خیز بودن این منطقه می باشد. به منظور تحلیل شکستگی‌ها و کانون زمین‌لرزه‌ها در محدوده‌ی مطالعاتی از روش کرنل استفاده شده است. براورد چگالی کرنل (KDE) از روش هایی است که به تازگی در مطالعات آماری و زمین آماری مورد استفاده قرار گرفته است. در روش توزیع تراکم کرنل با بررسی چگالی رو مرکز زمین‌لرزه‌ها و شکستگی‌ها به نرخ ناهمسانی آنها در بخش‌های مختلف پرداخته شده است. تراکم زمین‌لرزه‌ها و شکستگی‌ها در محدوده‌ی رخنمون گنبد نمکی جاشک نشان دهنده‌ی فعالیت زیاد این ساختار زمین‌شناسی و اثر آن بر لرزه‌خیزی منطقه می‌باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
The kinematic dissimilarity analysis of Jashak Salt Dome by Kernel metho
Authors
Ali Ebrahimi, shobeir ashkpoor motlagh, Seyyed Reza Mansouri, saeed zarei
Abstract
The Zagros fold and thrust belt is one of the most important seismotectonic zone of the Iranian plateau. The study area is in the Zagros Simply folded belt and is located at the outcrop of the Jashak salt diapir. Major earthquakes in recent decades, including the 2013 Kakai earthquake) Mw=6.3), show that the region is active area. The kernel method was used to analyze the fractures and earthquakes in the study area. Kernel density estimation (KDE) is one of the methods used recently in statistical and geostatistical studies. Kernel density method to investigate the epicenter earthquakes distribution and fractures to rate the dissimilar activity has been discussed in different areas. Earthquake density and fractures in the salt diapir outcrop range are indicative of the high activity of this geological structure and its effect on the seismicity of the area.
Keywords
Zagros, salt dome, Jashak, seismicity, Kernel method, geostatistics