به کارگیری نرم افزارهای متن باز در تحلیل خطر لرزه‌ای احتمالاتی در منطقه شیراز
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تهران، ایران
3مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران،تهران،ایران.
چکیده
هدف از این پژوهش، پهنه بندی خطر زمین لرزه و تعیین بیشینه شتاب زمین به روش احتمالاتی در استان فارس و بوشهر به مرکزیت شهر شیراز انجام گردید. فهرست نامه یکنواختی تا سال 2020 شامل زمین لرزه های تاریخی و دستگاهی با بزرگای بین 3/1 – 7 در مقیاس mw تهیه شد. با توجه به روند گسل ها و زمین شناسی، 3 چشمه بالقوه زمین لرزه به صورت پهنه ای در این منطقه در نظر گرفته شد و پارامترهای لرزه خیزی محاسبه گردید. در روش احتمالاتی با استفاده از افزونه Zmap7، نرم افزارOpen quake و QGIS بیشینه شتاب جنبش زمین(PGA) ، برای دوره بازگشت های 50 سال، 475 سال و 2475 سال و نمودار پاسخ شتاب طیفی(SA) ، برای دوره بازگشت های 50 سال، 475 سال و 2475 سال در پریودهای 0/2 و 0/4 ثانیه رسم شد. نتایج نشان می دهد که بیش ترین سطح شتاب جنبش زمین (PGA)، در شهر شیراز g 0.8 و حداکثر پاسخ شتاب منحنی (g 1/5,(SA در پریود 0/2 ثانیه می باشد. لرزه خیزترین چشمه ها در نزدیکی گسل های کازرون، قیر و زاگرس مرتفع برآورد شد که سابقه زمین لرزه های بزرگ تاریخی و دستگاهی را دارا هستند. به طورکلی می توان گفت که این مناطق با تراکم جمعیت بالا و شهرهای مهم استان به دلیل نزدیک بودن به گسل های منطقه در مناطق با خطر بالا قرار دارند.
کلیدواژه ها
 
Title
Using Open Source Software in Seismic Hazard Analysis in Shiraz Region.
Authors
Niyousha Moghadam Aslanpour, Nima Dolatabadi, Ahmad Sadid khouy
Abstract
The purpose of this research is to zoning the seismic hazard and determine the maximum ground acceleration by the probabilistic method in Shiraz area.The list of Earthquakes until March 2020, including historical and instrumental earthquakes with a magnitude between Mw= 3.1 - 7 was prepared. According to the fault trends and geology, 3 potential seismic sources were considered (area source) and seismic parameters were calculated. In the probabilistic method by using Zmap7 plugin, Open quake and QGIS softwares, maximum ground motion acceleration (PGA) for probability of exceedance in 50-year, 475-year and 2475-year and hazard curve response (SA) diagrams for probability of exceedance in 50-year, 475-year and 2475-year in a period of 0.2 and 0.4 seconds were calculated. The results show that the highest level of ground motion acceleration (PGA) in Shiraz is 0.8 (g) and the maximum response curve acceleration (SA) is 1.5 g in a period of 0.2 seconds. The most seismic areas near Kazerun, Qir and Zagros faults were estimated to have a history of major historical and instrumental earthquakes. In general, it can concluded that these areas with high population density and important cities of the province are in high seismic hazard areas due to their proximity to the regional faults
Keywords
Earthquake, Seismic hazard map, Seismic Hazard Analysis, Shiraz region, Zmap, Open quake software