پردازش داده های مغناطیس هوایی به منظور بررسی تاثیر گسل ها بر روی پی سنگ مغناطیسی در جنوب کاشان
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1دانشکده زمین شناسی، دانشگاه اصفهان ،اصفهان، ایران
2دانشکده زمین شناسی، دانشگا اصفهان،اصفهان،ایران
3دانشکده زمین شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده
چکیده
محدوده مطالعاتی در بخش میانی پهنه ماگمایی ارومیه-دختر و در 30 کیلومتری جنوب شرق کاشان واقع شده است. به منظور شناسایی خطواره‌های گسلی منطقه، داده های 〖ETM〗^+ ماهواره لندست هفت مورد پردازش قرار گرفته و تعداد 42 خطواره گسلی اصلی غالبا برای اولین بار و چهار روند اصلی شناسایی شدند. خطواره های شناسایی شده بر حسب طول بیشتر در سه راستای 50-40 درجه، 70-60 درجه و 120-110 درجه غالب می باشند. با انجام مطالعات میدانی خصوصیات غالب گسل‌ها برداشت گردید.در منطقه مورد مطالعه میزان فعالیت های لرزه‌ای زیاد بوده و شناسایی گسل‌های اصلی اهمیت ویژه‌ای دارد. با توجه به اینکه شناسایی گسل‌های پی سنگی نقش مهمی در بررسی گسل‌های مهم و لرزه‌زای منطقه دارد، داده های مغناطیس هوایی پردازش گردید. در این راستا داده ی شدت میدان مغناطیس کل TMA مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از فیلتر گذاری‌های مختلف خطواره های مغناطیسی شناسایی شدند. با مقایسه راستاهای گسل‌ها و ناپیوستگی های مغناطیسی نظیر آنها، تاثیرآنها بر روی پی سنگ مغناطیسی شناسایی شد. به منظور مقایسه شیب تعیین شده گسل‌ها بر روی سطح و سمت شیب ناپیوستگی های مغناطیسی ، فیلترهای مختلف فراسو بر روی تصویر برگردان به قطب (RTP) اعمال گردید. نتایج حاصل نشان می دهد که در اغلب موارد شیب ناپیوستگی های مغناطیسی با شیب گسل‌ها در سطح هماهنگ و در موارد جزئی ناهماهنگی دیده می‌شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Processing of aeromagnetic data to investigate the Impact of faults on magnetic basement in southern kashan
Authors
sima nagheh, Meisam Tadayon, Homayon Safaei
Abstract
The area of study locats in middle of the Urumieh-Dokhtar magmatic zone, 30 km southeast of Kashan city .With the aim to identify the basement fault lines of the region, ETM + of Landsat 7 satellite data were processed and 42 main fault lines were identified. Our outputs deciphered 4 main fault trends for first time in the region . The identified lines are Classifided in three directions of N50-40 degrees, N70-60 degrees and N120-110 degrees in length aspect. To evalute the kinematics and geometry of the aeromagnetic-derived faults, original field studies have been performed and dominant characteristics of the faults were collected. It worth noting that in the study area, the number of seismic activity is high and the identification of the main faults is of special importance in order to find seimogenig falut(s). On the fact that the identification of bedrock faults has crucial role in the study of major seismogenic faults in the region, aeromagnetic data were processed. In this regard, the Total magnetic field data (TMA) were used and magnetic lines were identified using different filtrations. By comparing the directions of faults and their corresponding magnetic discontinuities, the impact of those on the magnetic basement was identified. Furthermore, to compare the determined slope of the faults on the surface and the hangingwall slope side of the magnetic discontinuities, different Upward Continational filters were applied on The Reduction to the pole image (RTP). Our results revel that in most cases, the slope of magnetic discontinuities are in good consistency with the slope of faults at the same level and in few cases are inconsistent.
Keywords
Urumieh-Dokhtar structural zone, Kashan, Aeromagnetic data, digital satellite data, total magnetic field