معکوس‌سازی شبه‌سه‌بعدی داده‌های الکترومغناطیس هلی‌کوپتری حوزه فرکانس با منظم‌سازی سه‌بعدی
عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
نویسندگان
1استادیار و عضو هیات علمی / دانشگاه یزد
2Tehran University
3سازمان زمین شناسی سوئد، اپسالا، سوئد
چکیده
در مقاله‌ی حاضر، طرح معکوس‌سازی شبه‌سه‌بعدی با اعمال تغییرات فضایی پارامترهای مدل در روش اکام، ارائه شده است (P-3D-OInv). از طریق این الگوریتم، داده‌های FHEM موجود بر روی تمام خطوط پرواز با معرفی یک تابع هدف مشترک بطور همزمان معکوس‌سازی می‌شوند و مدل بلوکی سه‌بعدی همواری از مقادیر مقاومت-ویژه‌ی الکتریکی، حاصل می‌شود؛ بطوریکه از قدرت تفکیک سه‌بعدی برخوردار است. در الگوریتم P-3D-OInv، بسته به واریانس پارامترها در جهت‌های قائم، جانبی و در عرض خطوط پرواز، قیدها وزن‌دهی می‌شوند و این اطمینان حاصل می‌شود که پارامترهای مدل در شرایط زمین‌شناسی متفاوت، بطور صحیح تغییر می‌کنند. علاوه بر این، ارتفاع واقعی پرواز نیز با استفاده از یک "معکوس‌سازی مقید شده در جهت افقی" بازیابی می‌شود. در نهایت، الگوریتم P-3D-OInv توسط یک مدل مصنوعی پیچیده ارزیابی می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که الگوریتم ارائه شده مدل‌های هموار و پیوسته البته با اثرات غیرواقعی کمتری را برمی‌گرداند و اثرات نویز داده‌ها را کاهش می‌دهد.
کلیدواژه ها
 
Title
Pseudo 3D inversion of FHEM data with weighted 3D regularization
Authors
Hosseinali Ghari, Behrooz Oskooi, Mehrdad Bastani
Abstract
An efficient pseudo-3D Occam’s inversion scheme is presented here to stabilize the traditional 1D inversion so as to analyze the FHEM data. This scheme is of 1D Occam’s inversion and is modified with 3D smoothness constraints between adjacent lines and within each line to simultaneously invert multiple flight lines to minimize a common objective function. In this regard, the incorporation of the lateral, vertical, and cross-line weighting factors into the regularization matrix leads to a more stable solution and produces geologically more realistic results. In this inversion algorithm, we are able to incorporate the inequality constraint. Here, we refer to this approach as pseudo-3DOccam’s inversion (P-3D-OInv). To validate P-3D-OInv, we consider synthetic responses generated over 3D models including known targets and the real data. The results show that P-3D-OInv gives fewer inversion artifacts, and smoother and more continuous models. In addition, it efficiently reduces the effects of data noise.
Keywords
Electrical resistivity, FHEM data, Pseudo-3D Occam’s inversion